Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 7 ziyaretçi çevrimiçi

DUSEM ONLINE DUS KAMPI

1-) 2021 Y?l? DUS Kamp? Tarihleri nelerdir?

17 EYLL - 01 EK?M 2021

2-) DUS KAMPI nedir ?

DUS kamp? s?navdan nceki 14 gnlk (150 Saat) srede s?navda sorulacak 120 sorunun 90-110 aras? soruyu yakalamaya ynelik haz?rlanan, gerek e?itimi, gerek k?sa srede kolay tekrar edilebilir tarzda dzenlenmi? zel kamp notlar? ile ve ard???k olarak gnde on saat sreyi kapsayan, hizmetler toplulu?unun tamam?na verilmi? isimdir.

ONLINE SATIN ALMAK ??N TIKLAYINIZ (TEK DERS ALMA ?MKANI)

3-) DUS KAMPI haz?rl?k a?amas? nas?ld?r?

Bu sorunun cevab? iki seenekle ba?lant?l?d?r;

Birincisi hizmeti alanlar; yani sizler. DUSa haz?rlanan arkada?lar?n kampa gelmeden nce anlat?lmas? muhtemel sorular?n tamam?n? ieren al??may? en az bir tekrar yaparak kampa kat?lmas?, alabilece?i fayday? mutlak artt?racak ve bilgilerin peki?mesini sa?layacakt?r.

Ancak hi tekrar yapmam??, baz? zaman aral?klar?nda baz? konular? al??m??, s?nava haz?rlanma zaman? bulamam?? yada oldu?u merkezde e?itim alabilece?i DUS e?itim kurumu olmad??? veya olsa bile ekonomik ko?ullar?n?n uygun olamamas? ve bunun gibi nedenler ile tekrarlar?n? yapamam?? olan arkada?lar?m?z?n DUS kamp?ndan alacaklar? fayda da ku?kusuz tekrar?n? bitirenler ile ayn? olmayacakt?r.

?kincisi hizmeti sunanlar; yani e?itimciler. Konular?na son derece hakim profosyonel e?itmen kadrosunun tamamen son tekrara ynelik spot ve nokta vuru?lar ?eklinde haz?rlay?p sundu?u, sunum esnas?nda ?kma ihtimalli sorular?n vurguland??? ve son tekrar ?eklinde haz?rlanan bir programd?r DUS KAMPI.

4-) DUS Kamp?m?za zel Ders Notlar? ?

E?itmenlerimizin ba?ar?lar?n?n en nemli nedenlerinden biri de DUSa olan hakimiyeti, gn sonunda birka saatte kolayca tekrar edebilecekleri slayt ?eklinde haz?rlanm?? zel DUS KAMPI notlar?d?r

5-) Fiyat Avantajlar? ?

20 MAYIS - 18 EYLL
6.200 TL
6-)DUS KAMPI ne yarar sa?lar ?

DUS kamp?n?n yararlar?n? birka ba?l?kta toplamak mmkn;

EN ?DEAL SON TEKRAR

DUS kamp? 14 gn sresince verilen bilgi tekrar? ve yap?lan gn sonun tekrarlar? sayesinde kat?l?mc?lara bu k?sa sre zarf?nda iki tekrar yapma ?ans? sa?lam?? oluyor, bu durum ise s?navda kendilerine en az 20 ile 50 soru aras?nda art? de?er kat?yor.

?DEAL PS?KOLOJ?

DUSa haz?rlanan Di? hekiminin, srenin k?salmas? ile tela? ve konsantrasyon kayb?n?n pik yapmas? ka?n?lmazd?r. Kamp sreci ise kendi ile ayn? durumda olan meslekta?lar?n?, mukayese yapmas? ve durumu kendi lehine daha ?l?ml? hale evirmesi s?ka gzlenen durumlardand?r. Bu durum psikolojik kayg?lar? tamamen olmasa da, ideale yak?n minimize edebilir.

MOT?VASYON VE B?LG?LEND?RME

DUS kamp? s?nav?n son dzl?nde en nemli art?lardan biride motivasyon ve bilgilendirmedir. Uzman e?itim kadrosunun yan? s?ra Mentrler e?li?inde gerek kamp ba?lang?c?nda gerekse devam?nda ve sonras?nda daima sorunlar?n?z?n zmnde profosyonel bir ekip bulunur, Bu ekip s?nav kayg?s?n?n nas?l sonland?r?laca??ndan, elenen ??klardan sonra nas?l yan?t verilece?ine, s?nav performans?n?n ne oldu?undan, nas?l yksek tutulabilece?ine kadar pek ok konuda kan?ta dayal? rehberlik hizmeti sunar.

YAKIN HAFIZA

S?navlar?n olmazsa olmaz?d?r yak?n haf?za. Etkin yak?n haf?za ve ?renme tekniklerinden bilindi?i zere, slaytlar ile grsel, uzman e?itimci anlat?m? ile i?itsel ?ekilde konular, yak?n haf?zaya i?lenir bu sayede kamp sresince etkin ?renim sa?lanm?? olur.

6-)?ehir d???ndan kat?lacaklar iin KONAKLAMA ?MKANI ?

DUS Kamp?m?za ANKARA d???ndan kat?lmak isteyen D?? Hekimleri iin farkl? konaklama seenekleri sunulmaktad?r. Sizler iin indirim imkan? sa?lanan otel ve yurtlar ile ilgili konaklama seenekleri iin t?klay?n?z.

7-)Mracaat ve ?leti?im Formu ?

DUS Kamp?na kay?t olmak iin ileti?im formu doldurularak yada ?ubelerimizden, belirtilen numaralara ula??larak bilgi al?nabilir.

Ankara Adres: Ziya Gkalp Caddesi Soysal ?? Han? Kat 5 K?z?lay ANKARA 0 312 435 05 00 0 312 435 60 50

?stanbul Adres:
Beyaz?ta?a Mah. Topkap? Cad. No 1 Kat 3-4-5 Fatih ?STANBUL 0 212 523 10 00

Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

GNCEL HABERLER

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Bilindi?i gibi 663 Say?l? KHK 02.11.2011 tarihli...
DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

SYM, 2012 y?l?nda yapaca?? DUS (Di?hekimli?inde...
DUS Soru Da??l?mlar?

DUS Soru Da??l?mlar?

2012 y?l?nda ilk kez uygulanacak olan Di? Hekimli?i...
Üst