Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 7 ziyaretçi çevrimiçi

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Bilindi?i gibi 663 Say?l? KHK 02.11.2011 tarihli ve 18103 mkerrer say?l? Resmi Gazetede yay?mlanarak yrrl?e girmi?tir. Sz konusu Resmi Gazetede yay?mlanan 663 say?l? Kanun Hkmnde Kararnamenin (KHK) geici 12.maddesi ve ayn? KHKn?n 56.maddesi uyar?nca uzmanl?k e?itimi yapacak di? tabibi uzmanl?k ?rencisi adaylar?n?n dikkatine:

663 Say?l? KHK den yararlanacak doktora e?itimi alandi? hekimlerinin mracaat? iin;

1-
a) A??z, Di? ve ene Cerrahisi,
b) A??z, Di? ve ene Radyolojisi,
c) ocuk Di? Hekimli?i,
) Endodonti,
d) Ortodonti,
e) Periodontoloji,
f) Protetik Di? Tedavisi,
g) Restoratif Di? Tedavisi,

Ana uzmanl?k dallar?ndan birinde; 6.4.2011 tarihine kadar di? hekimli?i fakltelerinde doktora e?itimine ba?lam?? veya doktora e?itimi kontenjan?na yerle?mi? olmak ve bu durumun belgesinin ?lgili niversiteden al?nmas? ile bu belgenin asl?n?n evraka eklenmesi,

2-1D Form (Dileke), EK-2D Form (Askerlik, Sa?l?k ve Adli Sicil Durum Beyan?) bilgilerinin sresi iinde ilan edilen formata uygun olarak ?kt?lar?n?n al?nmas? doldurulmas?, gereken eklerin konulmas? ve bu ilan?n 3.maddesin uyar?nca i?lem yap?lmas?,

3-Di? hekimi uzmanl?k ?rencisi adaylar?n?n mevzuat uyar?nca EK-1D, EK-2D de yer alan dileke, belge ve beyan?n 2 Kas?m 2012 mesai bitimine kadar, Mithatpa?a Caddesi No:3 06434 S?hhiye ANKARA adresindeki Sa?l?k Bakanl??? Genel Evrak ?ube Mdrl?ne elden teslimi, posta veya kargo yoluyla gnderilerek Genel Evrak ?ube Mdrl?ne teslim edilmesi,

Gerekmektedir.

NEML?

1-Vak?f niversitelerinde doktora e?itimi alan di? hekimleri kendi niversitelerine grevlendirilmeleri mmkn olmad???ndan dilekede grevlendirilmelerini talep ettikleri kamu niversitesi Di? Hekimli?i Fakltesini belirlemelidirler.

2-Sa?l?k Bakanl??? Genel Evrak ?ube Mdrl?nde yukar?da ilan edilen sre iinde kayda girip tarih ve say? al?nmam?? evrak?n, postadaki gecikmelerinden Sa?l?k Bakanl??? sorumlu olmayacakt?r.

EKLER:

1-EK-1D Form (Dileke)

2-EK-2D Form (Askerlik, Sa?l?k ve Adli Sicil Durum Beyan?)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

GNCEL HABERLER

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Bilindi?i gibi 663 Say?l? KHK 02.11.2011 tarihli...
DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

SYM, 2012 y?l?nda yapaca?? DUS (Di?hekimli?inde...
DUS Soru Da??l?mlar?

DUS Soru Da??l?mlar?

2012 y?l?nda ilk kez uygulanacak olan Di? Hekimli?i...
Üst