Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

2014 DUS YNETMEL???

NELER DE???T? ?

1. Uzmanl?k ?rencilerinin nbet gnlerinde de?i?iklik

Asistanlar, yeni ynetmeli?e gre nbet uygulamas? gnde birden daha s?k olmayacak ?ekilde dzenlenir.

2. Yabanc? Dil S?nav? Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan da yap?labilecek

TUS ve DUS sonucuna gre yerle?tirilme i?leminin yap?labilmesi iin yabanc? dil yeterlili?i aran?r. Yabanc? dil yeterlili?i iin ?ngilizce, Frans?zca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanl?k taraf?ndan yap?lan ya da yapt?r?lan s?navdan veya SYM taraf?ndan yap?lan Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Tespit S?nav?nda yz zerinden en az elli puan alm?? olmak ya da SYM taraf?ndan bu puana denk kabul edilen uluslararas? geerlili?i bulunan bir belgeye sahip olmak ?artt?r. Yabanc? dil s?nav sonular? s?nav tarihinden itibaren be? y?l sre ile geerlidir. Be? y?ll?k srenin sona erdi?i tarihin hesab?nda mesleki bilgi s?nav?na ba?vuru tarihi dikkate al?n?r.

3. Uzmanl?k Dallar?ndaki e?itim srelerinin artt?r?lmas? T?pta Uzmanl?k Kuruluna verilecek.

Uzmanl?k dallar?n?n e?itim srelerinin te bir oran?na kadar artt?r?labilmesi hakk?nda karar vermek

4. DUS S?nav?ndaki de?i?iklik

TUS y?lda en az iki defa, DUS ve YDUS y?lda en az bir defa olmak zere SYM taraf?ndan yar??ma esas?na dayanan mesleki bilgi s?nav? ?eklinde yap?l?r.

5. Tez srecine T?pta Uzmanl?k Kurulu karar verecek

Tez jrisinin te?kili, dan??man tayini, tez srecinin izlenmesi ve tezin de?erlendirmesine ynelik prensipler Kurulca karara ba?lan?r.

6. Uzmanl?k e?itiminin takibi Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan yap?lacak.

E?itim kurumlar?, program yneticisi koordinasyonunda yeni ba?layan uzmanl?k ?rencisine, kuruma adaptasyon iin kurumu tan?t?c? bilgiler verip, kanuni sorumluluklar?, mesleki geli?imi, ileti?im ve deontoloji ile ilgili uyum programlar? dzenleyecek. Uzmanl?k e?itiminin takibi ve de?erlendirilmesi Bakanl?k taraf?ndan elektronik a? ortam? kullan?larak kurulan Uzmanl?k E?itimi Takip Sistemi (UETS) erevesinde yap?lacak.

26 Nisan2014CUMARTES?

Resm Gazete

Say? : 28983

YNETMEL?K

Sa?l?k Bakanl???ndan:
TIPTA VE D??HEK?ML???NDE UZMANLIK E??T?M?YNETMEL???
B?R?NC?BLM
Ama, Kapsam, Dayanak ve Tan?mlar


Amave kapsam
MADDE 1 (1) Bu Ynetmeli?in amac?; t?p ve di?hekimli?i alanlar?nda uzmanl?k e?itimi, uzmanl?k belgelerinin verilmesi ve T?pta Uzmanl?k Kurulununal??ma usul ve esaslar?n?dzenlemektir.
(2) Bu Ynetmelik; T?pta Uzmanl?k Kurulu ile t?p ve di?hekimli?i alanlar?nda e?itim vermeye yetkili kurum ve uzmanl?k e?itimi ile ilgili programlar?ve ki?ileri kapsar.


Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik,11/4/1928tarihli ve 1219 say?l?Tababet ve?uabat?Sanatlar?n?nTarz??cras?na Dair Kanun ile 11/10/2011 tarihli ve 663 say?l?Sa?l?k Bakanl???ve Ba?l?Kurulu?lar?n?n Te?kilat ve Grevleri Hakk?nda Kanun Hkmnde Kararnamenin 22ncimaddesine dayan?larak haz?rlanm??t?r.


Tan?mlar ve k?saltmalar
MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;
a) Bakanl?k: Sa?l?k Bakanl???n?,
b)ekirdek e?itim mfredat?: Uzmanl?k e?itimi yap?labilmesi iin bir program?n uygulamas?gereken asgari e?itim ve?retimi,
c)izelgeler: 1219 say?l?Kanunun eki t?pta ve di?hekimli?inde uzmanl?k dallar?ve e?itim srelerine dair ek-1, ek-2 ve ek-3 say?l?izelgeleri,
) Donan?m: Program?n yatak say?s?, e?itim arave gereleri, t?bbi cihazlar?gibi fiziki yap?s?n?,
d) DUS: Di?Hekimli?inde Uzmanl?k E?itimi Giri?S?nav?n?,
e) E?itici: Uzmanl?k e?itimi verme yetkisine sahip ki?ileri,
f) Faklte: T?p veya di?hekimli?i fakltelerini,
g) Genel Mdrlk: Sa?l?k Hizmetleri Genel Mdrl?n,
?) Geni?letilmi?e?itim mfredat?: Her program iinekirdek e?itim mfredat?n?da ieren ve o programazge?itim ve?retimi,
h) Kurul: T?pta Uzmanl?k Kurulunu,
?) Kurum: Programlar?n ba?l?oldu?u kurumlar?,
i) Kurum yneticisi: Bakanl??a ba?l?hastanelerde ba?hekimi, faklte ve birlikte kullan?m?olanhastanelerdedekan?, Adli T?p Kurumunda Adli T?p Kurumu Ba?kan?n?,
j)SYM:lme, Seme ve Yerle?tirme Merkezi Ba?kanl???n?,
k) Program: Bir ya da birden fazla kurum taraf?ndan ilgili uzmanl?k dal?n?n e?itimine ynelik e?itim standard?n?da ierenekirdek e?itim mfredat?n?kar??layacak?ekilde yap?land?r?lm??fonksiyonel yap?y?,
l) Program standard?: Bir program?n uzmanl?k e?itimi verebilmesi iin sahip olmas?gereken asgari donan?m, e?itici veportfydzeyini gsteren mfredat bile?enini,
m) Portfy: Bir program?n uzmanl?k e?itimi iin gereken vaka, ameliyat, tetkik ve di?er t?bbi i?ve i?leme?itlili?ini,
n) Program yneticisi:?lgili programdaki e?itimin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu olan e?iticiyi,
o) Rotasyon: Uzmanl?k?rencisinin uzmanl?k e?itimi sresi ierisinde, kendi dal?d???nda Kurul taraf?ndan belirlenen ve tamamlanmas?zorunlu olan e?itimi,
) TUS: T?pta Uzmanl?k E?itimi Giri?S?nav?n?,
p) UETS: Uzmanl?k E?itimi Takip Sistemini,
r) Uzman:izelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanl?k e?itimini tamamlayarak o dalda sanat?n?uygulama hakk?ve uzmanl?k unvan?n?kullanma yetkisi kazanm??olanlar?,
s) Uzmanl?k e?itimi: T?p veya di?hekimli?inde uzman olabilmek iin gereken e?itim ve?retimi,
?) Uzmanl?k?rencisi: Kurumlar?ndaki kadro ve pozisyonlar?ne olursa olsun bu Ynetmelik hkmlerine gre uzmanl?k e?itimi gren ki?ileri,
t) YDUS: Yan Dal Uzmanl?k E?itimi Giri?S?nav?n?,
u) YK: Yksek?retim Kurulunu,
ifadeeder.


?K?NC?BLM
T?pta Uzmanl?k Kurulu


Kurulun olu?umu veal??ma esaslar?
MADDE 4 (1) Kurul a?a??da belirtilenyelerden olu?ur:
a) Bakanl?k Mste?ar?veya grevlendirece?i Mste?ar Yard?mc?s?, Sa?l?k Hizmetleri Genel Mdrve I. Hukuk M?aviri veya grevlendirece?i hukuk m?aviri.
b) Biri di?tabibi olmakzere e?itim hastanelerinden Bakan?n seece?i be?ye.
c) Drt t?p fakltesinden birer ve bir di?hekimli?i fakltesinden birye olmakzere YKn seece?i be?ye.
) Glhane Askeri T?p Fakltesinin seece?i birye.
d) Trk Tabipleri Birli?inin seece?i birye.
e) Trk Di?Hekimleri Birli?inin seece?i birye.
(2) Kurumlar, seecekleri as?lye say?s?kadar yedekye de belirler.
(3) Kurula seilecek as?l ve yedekyelerin uzman olmalar?, ayr?ca en azy?ll?k e?itim grevlisi ya da profesr unvan?na sahip bulunmalar??artt?r.yelerin grev sreleri iki y?ld?r. Sresi bitenler yeniden seilebilir.
(4) Kurul, Mste?ar?n davetizerine y?lda en az iki kez toplan?r;yelerden en az be?inin teklifi ile de ola?ansttoplan?r. Kurula, Mste?ar veya grevlendirilmi?Mste?ar Yard?mc?s?veya yap?lacak ilk toplant?dayeler aras?ndan seilen ba?kan vekili ba?kanl?k eder.
(5) Kurul, en az dokuzyenin kat?l?m?ile toplan?r ve oyoklu?uyla karar al?r. Oylamalardaekimser oy kullan?lamaz. Oylar?n e?itli?i halinde ba?kan?n bulundu?u tarafo?unlu?u sa?lam??say?l?r. Trk Tabipleri Birli?i temsilcisi yaln?zca tabiplerle ilgili, Trk Di?Hekimleri Birli?i temsilcisi de yaln?zca di?tabipleri ile ilgili konular?n gr?lece?i toplant?lara kat?labilir ve kendi meslek alanlar?ile ilgili konularda oy kullan?r.
(6) Kuruldaki gr?meler gndemdeki s?raya gre yap?l?r. Gndemdeki maddelerin s?ras?Kurul karar?ile de?i?tirilebilir. Herye gndem d???bir konunun mzakere edilmesini teklif edebilir.nergeler yaz?l?olarak Kurul ba?kan?na iletilir. Kurul ba?kan?,nergeler hakk?nda leh ve aleyhte konu?mak isteyenlere sz verir venergenin gr?lmesini Kurulun onay?na sunar. Kurul ba?kan?, ayn?konuyu ieren veya benzerlik gsterennergeleri birle?tirerek gr?trme yetkisine sahiptir.
(7) Kararlar ve varsa kar??oylar, karar tarihinden itibareni?gnierisinde gerekeleri ile birlikte yaz?larak imzalan?r ve sekretaryaya bildirilir.
(8) Kurul toplant?lar?nastste iki kez mazeretsiz olarak kat?lmayanlar?nyeli?i d?er.
(9) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Mdrlk taraf?ndan yrtlr. Sekretarya hizmetlerini yrtmekzere yeterli nitelik ve say?da personel grevlendirilir.


Kurulun grevleri
MADDE 5 (1) Kurulun grevleri?unlard?r:
a) Kurumlara program temelinde uzmanl?k e?itimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kald?r?lmas?na ili?kin teklifleri karara ba?lamak.
b) Uzmanl?k dallar?n?n e?itim standard?n?da ierenekirdek e?itim mfredatlar?n?belirlemek ve ilan etmek.
c)?lgili uzmanl?k dal?n?nekirdek ve geni?letilmi?e?itim mfredatlar?na gre uygulama alanlar?ile temel grev ve temel yetkilerininerevesini belirlemek.
) Uzmanl?k dallar?n?n rotasyonlar?ve bu rotasyonlar?n sreleri hakk?nda karar vermek.
d) Uzmanl?k dallar?n?n e?itim srelerininte bir oran?na kadar artt?r?labilmesi hakk?nda karar vermek.
e) Uzmanl?k e?itiminin takip ve de?erlendirme esaslar?n?belirlemek.
f) Programlar?n uzmanl?k e?itimiekirdek ve geni?letilmi?mfredat ve e?itim standartlar?na uygunlu?unu takip etmek.
g) Yap?lan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen programlarda yerinde denetim yapmak veya yapt?rmak, denetimler sonucunda dzenlenen raporlar?karara ba?lamak.
?) Uzmanl?k e?itimini bitirme s?nav?jrilerinin seimltlerini belirlemek.
h) Yurt d???ndaki uzmanl?k e?itimi veren kurumlar?n tan?nm??l?k listesini yapmak ve bu listeyi gncellemek.
?) Yabanc?lkelerde uzmanl?k e?itimi yapanlar?n bilimsel de?erlendirmesinin yap?labilece?i kurumlar?belirlemek.
i) Yeni uzmanl?k dallar?n?n ihdas edilmesi ile ilgili gr?bildirmek, ihdas edilen dallarda uzman olacaklar?n ba?vurultlerini belirlemek ve bu konudaki ba?vurular?karara ba?lamak.
j) Sertifikalar?Bakanl?ka tescil edilecek olan ve uzmanlara ynelik olan sertifikal?e?itim programlar?ile ilgili gr?vermek.
k) Uzmanl?k e?itimi ve uzman insan gcile ilgili gr?vermek, uzmanl?k e?itimine giri?s?navlar?nda programlara ait kontenjanlar?programlar?n e?itim kapasitesi ve imknlar?n?gznnde bulunduraraklke ihtiyac?na gre belirlemek.
l) Grev alan?yla ilgili konulardaal??malar yapmak ve gr?haz?rlamakzere, grev sresini veye say?s?n?belirledi?i geici komisyonlar kurmak.
m) Ayn?kurum iinde veya birden fazla kurum aras?nda yap?lacak protokol ile olu?turulacak programlar iin protokol olu?turma prensiplerini belirlemek.


Grevi sona eren kurulyelerinin yenilenmesi
MADDE 6 (1) Bakanl?k, Kurulyelerinin grev sresinin bitiminden en azayncesinde 4ncmaddede belirtilen kurumlardan as?l ve yedekyelerini tespit etmelerini ister. Kurumlar, seecekleri as?l ve yedekyelerin kimlik ve ileti?im bilgilerini kendilerine tebli?edilen tarihten itibaren en gebir ay ierisinde bildirir.
(2) Herhangi bir sebeple ayr?lan veyayeli?i d?enyenin yerine, geri kalan sreyi tamamlamakzere ayn?kurumun birinci s?radaki yedekyesi grev yapar. Bo?alan yedekyelik yerine ilgili kurum en gebir ay iinde yeni biryeyi Bakanl??a bildirir.
(3) Herhangi bir nedenle as?l ve yedekyeli?in bo?ald???durumlarda, bir ay ierisinde Bakanl??a bildirim yapmayan kurumun Kuruldaki ilgiliyeli?i o dnem iin d?er veal??malarda dikkate al?nmaz.


NCܠBLM
Programlar, E?iticiler ve Uzmanl?k?rencileri


Akademik kurullar
MADDE 7 (1) Kurum; e?itim-?retim, uygulama ve ara?t?rma faaliyetlerinin de?erlendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinli?inin sa?lanmas?iin tabi oldu?u mevzuaterevesinde uzmanl?k e?itimini dzenleme ve koordine etme grevini kendi akademik kurullar?nca yapar.


Program
MADDE 8 (1) Programlardaki e?itim, Kurul taraf?ndan ilan edilen ve e?itim standartlar?n?da ierenekirdek mfredat?kar??layacak?ekilde olmak zorundad?r.
(2) Program yneticisi;
a)niversitelere ve Glhane Askeri T?p Akademisine ba?l?uzmanl?k ana dallar?ndaki programlarda anabilim dal?ba?kan?, uzmanl?k yan dallar?ndaki programlarda bilim dal?ba?kan?,
b) E?itim ve ara?t?rma hastanelerinde ilgili dal?n e?itim sorumlusu,
c) Birlikte kullan?m protokolileal??an Bakanl?k hastanelerinde t?p fakltesi anabilim/bilim dal?ba?kanlar?,
) Adli T?p Kurumunda kurum ba?kan?,
olur. Program yneticisi ilgili dalda e?itici olmak zorundad?r; anabilim veya bilim dal?ba?kan?veya e?itim ve ara?t?rma hastanelerindeki e?itim sorumlusu ilgili dalda uzmanl?k e?iticisi niteli?ini haiz de?ilse, o dalda ba?ka bir e?itici kurum yneticisi taraf?ndan program yneticisi olarak belirlenir.
(3) Birden fazla kurumun kat?l?m?yla olu?an programlarda program yneticisi kurumlar aras?nda yap?lan protokol ile belirlenir.
(4) Kurum taraf?ndan ilgili uzmanl?k e?itimine giri?s?nav?ncesinde uzmanl?k?rencisi talep edilirken her bir program iin e?itici, donan?m veportfybak?m?ndan bilgisi, mevcut uzmanl?k?rencisi say?s?, program yneticisi ve uygulanmakta olan mfredat Kurula bildirilir.
(5) Birden fazla ba?l?ana dal?olan yan dallarda e?itim vermek amac?yla olu?turulacak programlar iin program olu?turma ve uzmanl?k?rencisi talep etme usul ve esaslar?Kurulca al?nan kararerevesinde belirlenir.


Programlar?n denetimi
MADDE 9 (1) Programlarekirdek e?itim mfredatlar?ve standartlar?na uygunluklar?ynnden Kurul taraf?ndan ya da 5 inci maddenin birinci f?kras?n?n (l) bendi uyar?nca olu?turulan komisyonlarca, en az be?y?lda bir yerinde denetlenir. Bu denetim d???nda kurumlar e?itim verilen programlar?yla ilgilizde?erlendirmeleriniy?ll?k olarak UETSzerinden Kurula sunarlar.zde?erlendirmeraporunda belirgin eksiklik saptanan programlar Kurul taraf?ndanncelikle denetlenir.zde?erlendirmeraporunda eksiklik veya yetersizlik tespit edilen programlar belirlenen eksiklikleri 6 ay iinde tamamlamak zorundad?r.zde?erlendirmedeeksiklik saptanan yerler iin uzmanl?k?rencisi kontenjan planlamas?o y?l iin yap?lmaz.
(2) Denetimlerdennce program taraf?ndan 17ncimaddenin ikinci f?kras?n?n (g) bendinde bahsedilen denetim formu doldurulur ve denetleme sonras?nda denetleme komisyonu taraf?ndan haz?rlanan rapora eklenir.
(3) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve hatalar?n giderilmesi iin Kurul taraf?ndan programlara uyar?yaz?s?gnderilir. Bu yaz?da; eksiklik ve hatan?n tan?m?, bunlar?n giderilmesi iin al?nmas?gerekennlemler ile verilen sre belirtilir. Verilen sre iinde eksiklik ve hatalar?n giderilmemesi halinde program?n e?itim yetkisi kald?r?l?r.
(4) E?itim yetkisi kald?r?lan programlar eksikliklerini gidererek e?itim yetkisini almak iin yeniden ba?vurabilir.


E?itici
MADDE 10 (1) AdlT?p Kurumu d???ndaki kurumlarda uzmanl?k e?itimi, ilgili dalda uzman olup profesr, doent, yard?mc?doent unvan?na sahip olanlar ile e?itim grevlisi veya ba?asistanlar taraf?ndan verilir. Yard?mc?doent ve ba?asistanlar?n uzmanl?k e?itimi verebilmeleri iin bu kadrolarda bir y?lal??m??olmalar??artt?r.
(2) E?itici olmayan yard?mc?doent ile ba?asistanlar ve uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan?retimyeleri ve?retim grevlileri, e?iticiler nezaretinde uzmanl?k e?itiminde grev al?r.
(3) AdlT?p Kurumunda uzmanl?k e?itimi,14/4/1982tarihli ve 2659 say?l?AdlT?p Kurumu Kanununda belirtilen ihtisas kurulu ba?kanlar?ile en azy?l sreyle ihtisas kurullar?ndayelik yapm??adlt?p uzmanlar?taraf?ndan verilir.


Uzmanl?k?rencisi
MADDE 11 (1) Uzmanl?k?rencisi; kurumlar?ndaki kadro unvan?ne olursa olsun, bu Ynetmelik ve ilgili mevzuat hkmlerierevesinde programlarda uzmanl?k e?itimi gren, ara?t?rma ve uygulama yapan ki?ilerdir.
(2) Programlara yerle?tirilen uzmanl?k?rencilerinin istihdam?ekli, kurumlar?n?nzel mevzuat hkmlerine tabidir.
(3) Uzmanl?k?rencisi muayenehane aamaz, uzmanl?k e?itiminin gerektirdi?i durumlar d???nda ayl?kl?veya ayl?ks?z hibir i?teal??amaz, bu?ekildeal??t???tespit edilen uzmanl?k?rencisinin ilgili e?itim kurumunca ili?i?i kesilir.
(4) Uzmanl?k?rencileri, uzmanl?k e?itimi uygulamas?ndan say?lmayan i?lerde grevlendirilemez.
(5) Uzmanl?k?rencilerinin nbet uygulamas?gnde birden daha s?k olmayacak?ekilde dzenlenir.
(6) Uzmanl?k?rencisinin programlarda, kurul taraf?ndan belirlenmi?mfredat ve standartlarda verilmesinin sa?lanmas?n?isteme hakk?vard?r. Nbet,al??ma ve e?itim odalar?gibi e?itsel ve sosyal gereksinimleri kar??layan altyap?ve di?er standartlar kurumca sa?lan?r.
(7) Uzmanl?k?rencisi, programda bulunan btn e?iticilerin gzetim ve denetiminde ara?t?rma ve e?itimal??malar?nda ve sa?l?k hizmeti sunumunda grev al?r, deontolojik ve etik kurallara uyar.


DRDNCܠBLM
Uzmanl?k E?itimi
Uzmanl?k e?itimine giri?s?navlar?
MADDE 12 (1) TUS y?lda en az iki defa, DUS ve YDUS y?lda en az bir defa olmakzereSYM taraf?ndan yar??ma esas?na dayanan mesleki bilgi s?nav??eklinde yap?l?r.
(2) TUSa tabip, eczac?, kimyager ve veterinerler;DUSadi?tabipleri ba?vurabilir. Bu s?navlara girebilmek iin aday?n s?navlara ba?vuru s?ras?nda mesle?ini yapmaya yetkili olmas??art?aran?r.YDUSaba?vurmak iin s?nav yap?lacak ana dalda uzman unvan?n?alm??olmak?artt?r. Trk Silahl?Kuvvetleri mensuplar?iinzel mevzuat?ndaki hkmler sakl?d?r.
(3) TUS ve DUS sonucuna gre yerle?tirilme i?leminin yap?labilmesi iin yabanc?dil yeterlili?i aran?r.Yabanc?dil yeterlili?i iin?ngilizce, Frans?zca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanl?k taraf?ndan yap?lan ya da yapt?r?lan s?navdan veyaSYM taraf?ndan yap?lan Yabanc?Dil Bilgisi Seviye Tespit S?nav?nda yzzerinden en az elli puan alm??olmak ya daSYM taraf?ndan bu puana denk kabul edilen uluslararas?geerlili?i bulunan bir belgeye sahip olmak?artt?r.Yabanc?dil s?nav sonular?s?nav tarihinden itibaren be?y?l sre ile geerlidir. Be?y?ll?k srenin sona erdi?i tarihin hesab?nda mesleki bilgi s?nav?na ba?vuru tarihi dikkate al?n?r.
(4) Kurumlar, her s?nav dnemi iin a?lmas?n?istedikleri uzmanl?k?rencisi kontenjanlar?n?ba?l?olduklar?st kurumlar arac?l???ile Bakanl??a bildirir. Bakanl?k, Kurulun gr?nalarak kontenjanlar?kurum ve program ad?belirtmek suretiyleSYMye bildirir. Birden fazla ba?l?ana dal?olan yan dallarda uzmanl?k?rencisi kontenjanlar?, hangi ba?l?ana dal veya dallardan uzmanl?k?rencisi al?naca??belirtilerek ilan edilir.
(5)SYM her s?nav ve yerle?tirme dnemi iin i?lemleri ayr?nt?l?olarak a?klayan bir k?lavuz haz?rlay?p yay?mlar.
(6) Uzmanl?k e?itimini k?sa sreli olarak yapabilecekleri 1219 say?l?Kanunun ekinde yer alan t?pta ve di?hekimli?inde uzmanl?k dallar?ve e?itim srelerine dair ek-1 say?l?izelgede belirtilmi?olan uzmanlar aras?ndan TUS ile veya kontenjan a?ld???takdirde uzman olduklar?alanlarda yap?lan YDUS ile ana dalda uzmanl?k?rencisi al?n?r.


Uzmanl?k e?itimine giri?s?navlar?n?n sonular?, yerle?tirme ve uzmanl?k e?itimine ba?lama
MADDE 13 (1) Uzmanl?k?rencisi aday?izelgelerde belirtilen uzmanl?k dallar?nda e?itim veren programlaraSYM taraf?ndan yerle?tirilir.
(2) Eczac?, kimyager ve veterinerler sadece t?bbi biyokimya veya t?bbi mikrobiyoloji ana dallar?nda uzmanl?k e?itimi veren programlara kendileri iin kontenjan a?ld???takdirde yerle?tirilebilirler.
(3) A?a??daki hallerde yerle?tirmeye esas mesleki bilgi puan?% 2 oran?nda d?rlr:
a) Uzmanl?k e?itimine devam etmekte iken s?nava girildi?inde.
b) Uzmanl?k e?itimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalar?n?takip eden ilk s?navda.
c) Bir uzmanl?k program?na yerle?tirildi?i halde e?itime ba?lamayanlar?n takip eden ilk s?navda.
(4) Mesleki bilgi s?nav puan?nda e?itlik olmas?halinde seimi yap?lan uzmanl?k dal?n?dahast tercihinde gsterenencelik verilir, bu durumda da e?itli?in bozulmamas?halinde do?um tarihi daha yeni olan adayancelik verilir.
(5) Yerle?tirme sonular?SYM taraf?ndan ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir.SYM taraf?ndan yap?lan ilan kanuni tebligat yerine geer.
(6)SYM taraf?ndan yerle?tirilenler, uzmanl?k e?itimine ba?lat?lmakzere gereken i?lemlerin yap?lmas?iin sonular?n ilan?tarihinden itibaren on i?gnierisinde ilgili kuruma ba?vurur. Uzmanl?k e?itimine atama ve greve ba?lama i?lemlerik?rkbe?gn iinde tamamlan?r. Uzmanl?k e?itimine ba?lamas?na mani ve kabul edilebilir kanuni gerekeleri olmaks?z?n grevine ba?lamayanlar?n atamalar?iptal edilir.
(7) Adaylar?n tercih etmemesi, adaylar?n yerle?tirilmesine ra?men durumlar?n?n atanmaya uygun olmamas?veya yerle?tirilmesi yap?lan adaylar?n ba?vuru sresi iinde ba?vurmamas?nedeniyle bo?kalan kontenjanlar, ilgili kurumlar taraf?ndan ba?vuru sresinin sona ermesinden itibaren on i?gniindeSYM'ye bildirilir.SYM taraf?ndan ilgili s?nav dneminde bir defaya mahsus olmakzere otuz gn iinde ek yerle?tirme yap?l?r.
(8)SYM taraf?ndan programlara yerle?tirilenlerin atamas?kurumlar?n kendi mevzuat?nca program yneticisinin bulundu?u birime gre yap?l?r.
(9) Yerle?tirildikleri kurumun atama?artlar?n?ta??maks?z?n s?nava girip bir programa yerle?tirilmi?olanlar uzmanl?k e?itimine ba?lat?lmazlar.?artlardan herhangi birini ta??mad???sonradan anla??lanlar ile uzmanl?k e?itimi s?ras?nda bu?artlardan herhangi birini kaybedenlerin uzmanl?k e?itimine son verilir.


Yabanc?uyruklular?n uzmanl?k e?itimi
MADDE 14 (1) Yabanc?uyruklular;
a) Kurumlarda yabanc?uyruklulara ayr?lan kontenjan bulunmas?,
b) Ana dal uzmanl?k e?itimi yapmak iin Trkiyedeki t?p veya di?hekimli?i fakltelerinin birinden mezun olunmas?veya yabanc?lkelerdeki bu fakltelerin birinden mezun olup YKten denklik belgesi al?nm??olmas?; yan dal uzmanl?k e?itimi yapmak iin Trkiyedeki uzmanl?k e?itimi veren kurumlardan uzmanl?k belgesi al?nm??olunmas?veya 23, 24 ve 25 inci maddelererevesinde Bakanl?ka verilmi?bir denklik belgesine sahip olunmas?,
c) Trkiyede uzmanl?k e?itimi yapmalar?na engel hallerinin bulunmamas?,
) Trkiyede ikametlerine izin verilmi?olmas?,
d) Uzmanl?k e?itimi sresince kendilerine burs verilece?ini veya Trkiyedeki giderlerinin kar??lanaca??n?belirten bir belgenin sunulmas?,
e) Uzmanl?k e?itimine giri?s?navlar?nda ilgili programa yerle?tirilmi?olunmas?,
kayd?ylauzmanl?k e?itimine kabul edilir.
(2) Yabanc?uyruklular ayr?ca mesleki konular?izleyebilecek derecede Trke bildiklerinilmek amac?yla Kurulun belirleyece?i bir kurulu?taraf?ndan yap?lan Trke dil bilgisi s?nav?nda ba?ar?l?olduklar?na dair belgeleri, uzmanl?k e?itimine ba?lad?klar?tarihten itibaren en gebir y?l ierisinde sunmak zorundad?r. Aksi takdirde bu ki?ilerin uzmanl?k?rencili?i ile ili?ikleri kesilir. Trkiyedeki t?p ve di?hekimli?i fakltelerinin Trke blmlerinden mezun olanlarda, Trke dil bilgisi ba?ar?belgesi aranmaz.
(3) Usulne gre yrrl?e konulan uluslararas?antla?malarla yabanc?lkelere ayr?lan kontenjanlar hariolmakzere, uzmanl?k e?itimi yapmak isteyen yabanc?uyruklulara, uzmanl?k?rencili?i kontenjanlar?n?n %10una kadar ilave kontenjan ayr?labilir.
(4) Trkiyede yabanc?uyruklu olarak uzmanl?k e?itimi grmekte iken Trk uyru?una geenlerin uzmanl?k e?itimi,e?itime ba?lad?klar?statde devam eder.


Bakanl?ka grevlendirme yoluyla uzmanl?k e?itimi yapt?r?lmas?
MADDE 15 (1) Bakanl?ka gerek grlen uzmanl?k dallar?nda, 663 say?l?Kanun Hkmnde Kararnamenin 56nc?maddesierevesinde kadrolar?Bakanl?k veya ba?l?kurulu?lar?nda kalmak kayd?yla t?pta ve di?hekimli?inde uzmanl?k e?itimi mevzuat?na gre di?er kamu kurum ve kurulu?lar?nda bu kurum ve kurulu?larla mutabakat sa?lanarak uzmanl?k e?itimine giri?s?navlar?nda uzmanl?k?rencisi kontenjan?ilan edilip e?itim yapt?r?labilir.


Uzmanl?k e?itiminde devaml?l?k, kurum ve dal de?i?tirme
MADDE 16 (1) Bu maddede belirtilen haller d???nda uzmanl?k e?itiminin kesintisiz srdrlmesi?artt?r.
(2) Askerlik hizmeti, do?um sonras?cretsiz izin ve di?er mcbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple e?itime ara verenler veya kendi iste?i veya fiiline ba?l?olarak uzmanl?k e?itimi sona erenler ayn?programa devam edemez.
(3) Uzmanl?k e?itimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanl?k e?itimine giri?s?nav?nda ba?ar?l?olanlar ile uzmanl?k e?itimini bitirmeden ayr?ld?ktan sonra en gebir y?l iinde yeniden s?nava girerek ba?ar?l?olan uzmanl?k?rencilerinden;
a) Uzmanl?k e?itim dal?de?i?enlerinnceki uzmanl?k e?itiminde geen e?itim sreleri, yeni ba?layacaklar?uzmanl?k e?itimi sresinden say?lmaz. Ancak dallar?de?i?en uzmanl?k?rencilerinin,nceki uzmanl?k e?itimine ait sreleri ve rotasyonlar?yeni uzmanl?k e?itimi dal?ndaki e?itim mfredat?nda da yer al?yor ise, yeni ba?lad?klar?kurumdaki program yneticisi ve akademik kurulca kabul edildi?i takdirde ve?ekilde uzmanl?k e?itiminin sre ve rotasyonlar?ndan say?l?r.
b) Uzmanl?k e?itim dal?n?de?i?tirmeksizin program de?i?tirenlerin yeni ba?layacaklar?kurumdaki program yneticisi ve akademik kurulca kabul edildi?i takdirde ve?ekilde,nceki uzmanl?k e?itiminde geen sreler, uzmanl?k e?itiminin sre ve rotasyonlar?ndan say?l?r.
(4) Uzmanl?k?rencilerinin uzmanl?k e?itimlerini yerle?tirildikleri programda tamamlamalar?esast?r. Ancak;
a) Programda hastal?k, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle e?itici kalmad???veya program?n sahip olmas?gereken asgari nitelik ve standartlar?kaybetti?i hallerde, programdaki uzmanl?k?rencileri uygun bir programda e?itim almak veya rotasyon yapmakzere kurumlar?taraf?ndan alt?aya kadar grevlendirilirler. Bu grevlendirmenin yap?lmad???hallerde Kurul taraf?ndan alt?aya kadarre'sengrevlendirme yap?labilir. Bu grevlendirme sresi ierisinde ilgili programda e?itici istihdam edilemedi?i veya e?itime engel olan durumun ortadan kald?r?lamad???hallerde programlardaki uzmanl?k?rencisi Kurulun tespit edece?i programa, program?n ba?l?oldu?u kurumun mevzuat?na uygun olarak nakledilir.
b) Uzmanl?k e?itimine ba?land?ktan sonra ortaya?kan (1) numaral?alt bentte a?klanan e?durumu ve (2) numaral?alt bentte a?klanan sa?l?k durumu mazeretlerinden dolay?e?itimlerine ba?ka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir belgeleri kurumlar?arac?l???ile Kurula gnderir. Kurul do?rudan do?ruya veya 5 inci maddenin birinci f?kras?n?n (l) bendi uyar?nca olu?turulan komisyonlar marifetiyle mazeretleri geerli grlenleri tespit eder. Mazereti kabul edilenlerin uzmanl?k e?itimine giri?s?nav?nda alm??oldu?u puan?n, gei?yap?lmak istenen program?n ayn?dnemindeki s?nav taban puan?na e?it veya bu puandan fazla olmas??artt?r. O dnemde ilgili program iin kontenjan a?lmam??sa ilgili program?n uzmanl?k?rencisi ald???sons?nav taban puan ortalamas?, bu yoksa son iki s?nav taban puan ortalamas?, bu da yoksa son s?nav taban puan?esas al?n?r. Gei?yap?lmak istenen programa dahance hiuzmanl?k?rencisi al?nmam??ise puankriteriaranmaz. Bu?artlar?ta??yanlar?n nakilleri ilgili mevzuat?na gre yap?l?r.
1) E?durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanl?k?rencileri; e?inin8/6/1984tarihli ve 217 say?l?Devlet Personel Ba?kanl???Kurulu?ve Grevleri Hakk?nda Kanun Hkmnde Kararname kapsam?na giren bir kurum veya kurulu?ta, 14/7/1965 tarihli ve 657 say?l?Devlet Memurlar?Kanununun 4ncmaddesinin (B) ve (C) f?kralar?ile geici pozisyonlar hariolmakzere memur kadrosunda veya di?er personel kanunlar?na tabi olarakal??t???n?ve e?itim ald???ilde e?inin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmad???n?belgelemesi halinde, e?inin grevli oldu?u ildeki uzmanl?k e?itimini alabilece?i kuruma, byle bir kurum yoksa en yak?n ile nakledilebilir. E?lerden ikisinin de uzmanl?k?rencisi olmas?halinde kurumlar?n kadro ve e?itim kapasitesi ve e?lerin tercihleri gznne al?narak uygun yerde aile birli?i sa?lan?r.
2) Sa?l?k durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanl?k?rencileri; kendisinin veya kanunen bakmakla ykmloldu?u e?, anne, baba veyaocuklar?ndan birinin ortaya?kan hastal???n?n o ilde tedavisinin mmkn olmad???n?veya grev yerinin de?i?memesi halinde bu ki?ilerin hayat?n?n tehlikeye girece?ini sa?l?k kurulu raporuyla belgelemesi halinde, tedavinin yap?labilece?i bir sa?l?k kurumunun bulundu?u veya ki?inin sa?l???n?n olumsuz etkilenmeyece?i bir ildeki ilgili uzmanl?k e?itiminin verildi?i kuruma nakledilebilir.?lgili ki?ilerin sa?l?k kurulu raporlar?n?Bakanl???n e?itim ve ara?t?rma hastaneleri ya da Devletniversitelerinin uygulama ve ara?t?rma merkezlerinden almalar?zorunludur. Kurul, sa?l?k raporlar?n?gerekli grd?hallerde teyit iin hakem hastaneye gnderebilir.
c) 17ncimaddede tarif edilenUETSdestste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanl?k?rencisinin program?Kurulca de?i?tirilir. Yeni e?itim program?nda dastste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanl?k?rencisinin hizmet sresi ne olursa olsun uzmanl?k?rencili?iyle ili?kisi kesilir. Tekrar uzmanl?k e?itimine giri?s?nav?na girip uzmanl?k e?itimine ba?layanlar hakk?ndancf?kra hkmlerine gre i?lem yap?l?r.
) Uzmanl?k e?itimine ba?land?ktan sonra herhangi bir mazeret gzetmeksizin e?itimlerine ba?ka bir ilde veya kurumda devam etmek isteyenlerin, a?a??daki?artlar?haiz ve bir defaya mahsus olmak kayd?yla ilgili mevzuaterevesinde atamaya yetkili makam taraf?ndan gei?leri yap?l?r:
1) Gei?yap?lmak istenen kurumun kabulngsterir belge al?nm??olmas?.
2) Halen e?itim grlen kurumun onay?n?n al?nm??olmas?.
3) Gei?yap?lmak istenilen kurumun kadro durumunun uygun olmas?.
4)?lgili uzmanl?k?rencisinin uzmanl?k e?itimine giri?s?nav?nda alm??oldu?u puan?n, gei?yapmak istedi?i program?n ayn?dnemindeki s?nav taban puan?na e?it veya bu puandan fazla olmas?. O dnemde ilgili program iin kadro a?lmam??sa ilgili program?n uzmanl?k?rencisi ald???sons?nav puan ortalamas?, bu yoksa son iki s?nav puan ortalamas?bu da yoksa son s?nav taban puan?esas al?n?r. Gei?yap?lmak istenen programa dahance hiuzmanl?k?rencisi al?nmam??ise gei?i?lemi yap?lmaz.


Uzmanl?k e?itiminin takibi ve de?erlendirilmesi
MADDE 17 (1) E?itim kurumlar?, program yneticisi koordinasyonunda yeni ba?layan uzmanl?k?rencisine, kuruma adaptasyon iin kurumu tan?t?c?bilgiler verir, kanuni sorumluluklar?, mesleki geli?imi, ileti?im ve deontoloji ile ilgili uyum programlar?dzenler.
(2) Uzmanl?k e?itiminin takibi ve de?erlendirilmesi Bakanl?k taraf?ndan elektronik a?ortam?kullan?larak kurulan UETSerevesinde yap?l?r. UETS a?a??daki unsurlardan olu?ur:
a)ekirdek e?itim mfredat?: Uzmanl?k e?itimi ihtiyalar?n?n de?erlendirme sonular?na dayan?r. Belirlenen ihtiyalar?kar??layacak amave hedefler ile bunlar?gerekle?tirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazand?rmaya ynelik e?itim etkinliklerini ierir. Kurul taraf?ndan haz?rlan?r ya da haz?rlatt?r?l?r ve ihtiyaduyuldu?unda gncellenerekUETSdeilan edilir.
b) Geni?letilmi?e?itim mfredat?: Programlar taraf?ndanekirdek e?itim mfredat?n?da kapsayacak?ekilde haz?rlan?r, y?ll?k olarak gncellenir, Kurula bildirilir veUETSdeilan edilir.
c) Uzmanl?k e?itimi karnesi: Program, e?itime ba?layan her uzmanl?k?rencisi iin UETS iinde geni?letilmi?e?itim mfredat?na uygun bir karne olu?turur. Karne ieri?indeki e?itim ve uygulamalar?nekirdek e?itim mfredat?na ait olan k?sm?n?n uzmanl?k e?itimi sresi ierisinde tamamlanmas?zorunludur. Bu karneye uzmanl?k?rencisinin e?itim srecinde ula?t???yetkinlik dzeyleri e?iticiler taraf?ndan i?lenir. E?itim karnesi program yneticisi taraf?ndan alt?ayda bir kontrol edilir varsa eksiklikler sresi iinde tamamlatt?r?l?r. Uzmanl?k e?itimini tamamlayanlara kurum taraf?ndan e?itim karnesinin onayl?birrne?i verilir. Karneler UETS iinde uzmanl?k e?itimini tamamlayanlara ayr?lan ar?iv k?sm?nda saklanmaya devam edilir.
) Program yneticisi kanaati: Program yneticisi alt?ayl?k dnemler halinde uzmanl?k?rencisinin greve ba?l?l?k,al??ma, ara?t?rma ve ynetme yetene?i ile meslek ahlak?hakk?ndaki gr?ve kanaatiniUETSyekaydeder ve kurum yneticisi taraf?ndan onaylan?r. Uzmanl?k e?itiminin alt?ayl?k de?erlendirme dneminin birden fazla program yneticisi yan?nda gemesi halinde, bu kayd?yan?nda en fazla sre geirilen program?n yneticisi yapar. Bu de?erlendirme sonucunda olumsuz gr?ve kanaat notu alanlar kurum yneticisi taraf?ndan yaz?l?olarak uyar?l?r.stste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanl?k?rencisinin bu durumu Kurula bildirilir.
d) Tezal??mas?n?n takibi: Tezal??mas?, tez dan??man?taraf?ndanayda bir de?erlendirilir veUETSdeilgili k?sma i?lenir.
e) Uzmanl?k?rencisi kanaati: Uzmanl?k?rencileri verilen e?itimi ve e?iticileri y?ll?k olarak nitelik ve nicelik a?s?ndan de?erlendirir veUETSyekaydeder. Bu de?erlendirme, e?itimin niteli?ini ve e?iticilerin bilgi, beceri ve davran??lar?n?kapsar. Kurum yneticileri, bu de?erlendirmelerin akademik kurulda gr?lmesini sa?lar.
f) Uzmanl?k e?itimi sre takibi: Uzmanl?k e?itiminden say?lmayan srelerin takip edilebilmesi amac?yla kurum yneticisi uzmanl?k?rencisinin bu srelerininUETSdekiilgili alana i?lenmesini sa?lar.
g) Denetim formu: Kurum ve programlar?n denetiminde kullan?lan formlar Kurul taraf?ndan haz?rlan?r ve uzmanl?k e?itimi takip sistemi iinde ayr?lm??yerde yay?mlan?r.
?) Uzmanl?k e?itimi yeterlilik sistemi: E?itim yeterlili?i ve kapasitesinin hesaplanabilmesi iin her kurum programlar?n?n e?itici veportfyile ilgili bilgilerinin girilmesini ve her program iin uzmanl?k?rencisi kontenjan talebinin olu?turulmas?n?sa?lar.


Uzmanl?k ana ve yan dallar?ile e?itim sreleri ve rotasyonlar
MADDE 18 (1) Uzmanl?k ana ve yan dallar?ile e?itim sreleri 1219 say?l?Kanunun ekinde yer alan t?pta ve di?hekimli?inde uzmanl?k dallar?ve e?itim srelerine dair ek-1, ek-2 ve ek-3 say?l?izelgelerde belirtildi?i?ekildedir. E?itim sreleri Bakanl?ka Kurul karar?zerinete bir oran?na kadar artt?r?labilir.
(2) Senelik izin ve bilimsel ierikli toplant?lar iin verilen izin sreleri hariolmakzere, uzmanl?k e?itiminde fiilen gemeyen sreler uzmanl?k e?itimi sresinden say?lmaz.
(3) E?itim sreleri ve rotasyonlar?n uzmanl?k?rencisinin yerle?tirildi?i program?n bulundu?u kurumda tamamlatt?r?lmas?esast?r. E?itime kabul belgesi sa?layan uzmanl?k?rencilerine program yneticisinin ve yetkili k?l?nan akademik kurullar?n uygun gr?al?narak yurt iinde veya yurt d???nda ba?ka kurumlarda uzmanl?k e?itimi almas?iin tabi olduklar?mevzuata gre bir y?la kadar izin verilebilir. Kurum ierisinde yap?lamayan rotasyonlar bu sreden say?lmaz. E?itimin yurt d???nda yap?lmas?sebebiyle mfredat?n ve rotasyonlar?n tamamlanamad???durumlarda akademik kurullarca yurt d???nda geen sreyi a?mamakzere uygun grlen sre uzmanl?k e?itimi sresine eklenir.
(4) Kurul taraf?ndan belirlenip ilan edilen tamamlanmas?zorunlu rotasyon e?itimleri sreleri tamamland???nda o rotasyon ile ula??lmas?istenilen hedeflere ula??l?p ula??lmad???ynnden rotasyon e?itimini veren e?iticiler taraf?ndan UETSzerinden de?erlendirilir.?stenilen hedeflere ula??ld???hallerde rotasyon e?itiminde yeterlilik elde edilmi?olur; aksi durumda yetersizlik nedeniyle rotasyon e?itimi tekrarlan?r ve bu sre uzmanl?k e?itimi sresine eklenir. Tekrarlanan rotasyon e?itiminde de yetersizlik durumunda ilk iki kurum d???nda bir kurumda rotasyon e?itimi son kez tekrarlan?r ve sresi uzmanl?k e?itimi sresine eklenir. Bunda da yetersizlik alan uzmanl?k?rencisinin uzmanl?k?rencili?i ile ili?i?i kesilir. Bunlardan tekrar uzmanl?k e?itimine giri?s?nav?na girip uzmanl?k e?itimine ba?layanlar hakk?nda 16nc?madde hkmlerine gre i?lem yap?l?r.
(5) 16nc?maddenin drdncf?kras?hkmlerierevesinde olumsuz kanaat notu ald???iin program?Kurulca de?i?tirilen uzmanl?k?rencisinin e?itim sresine bir y?l eklenir.
(6) Uzmanl?k?rencileri, uzmanl?k e?itimlerinde yapmak zorunda olduklar?rotasyon alanlar?n?n uzman?iseler o rotasyonlar?yapm??say?l?rlar.


Uzmanl?k?rencilerinin uzmanl?k tezi ve de?erlendirilmesi
MADDE 19 (1) Uzmanl?k?rencisinin ana dalda uzmanl?k e?itimi bitirme s?nav?na girebilmesi iin tez haz?rlamas?zorunludur.
(2) Uzmanl?k e?itimi sresinin ilk yar?s?iinde uzmanl?k?rencisine bir tez konusu ve tez dan??man?belirlenir.
(3) Tez, en geuzmanl?k e?itimi sresinin bitimindenayncesinde as?lyelerinden en az biri kurum d???ndan belirlenen ve en azas?l iki yedekyeden olu?an jriye sunulmakzere program yneticisine teslim edilir.
(4) Jri en gebir ay ierisinde uzmanl?k?rencisinin tez savunmas?n?da alarak tezi inceler ve sonucunu yaz?l?ve gerekeli olarak uzmanl?k?rencisi ile program yneticisine bildirir.
(5) Jri tezal??mas?n?yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanmas?ve gerekli dzeltmelerin yap?lmas?iin uzmanl?k?rencisine alt?ayl?k ek bir sre verir. Bu srenin uzmanl?k e?itimini a?an k?sm?uzmanl?k e?itimi sresine eklenir.
(6) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanl?k?rencisinin uzmanl?k?rencili?i ile ili?i?i kesilir.?li?i?i kesilen uzmanl?k?rencisi iki y?l iinde uzman aday?olarak ayn?kurumda tezini ya da uygun grlen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu sre iinde de tezini sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman aday?n?n uzmanl?k e?itimi ile ili?i?i kesilir. Bu?ekilde ili?i?i kesilenlerden daha sonra girdikleri uzmanl?k e?itimi giri?s?nav?na gre uzmanl?k e?itimine ba?layanlar hakk?nda 16nc?madde hkmlerine gre i?lem yap?l?r.
(7) Tez jrisinin te?kili, dan??man tayini, tez srecinin izlenmesi ve tezin de?erlendirmesine ynelik prensipler Kurulca karara ba?lan?r.


Uzmanl?k e?itimini bitirme s?nav?
MADDE 20 (1) Tezi kabul edilen, uzmanl?k e?itimi sresini ve rotasyonlar?n?ba?ar?yla tamamlayan, uzmanl?k e?itimi karnesininekirdek e?itim mfredat?n?belirleyen k?sm?n?n tamamland???ilgili program yneticisi taraf?ndan onaylanan uzmanl?k?rencisi, uzmanl?k e?itimini bitirme s?nav?na girmeye hak kazan?r.Bu durumonbe?gn ierisinde s?nav jrileri, s?nav yeri ve tarihi belirlenmekzere fakltelerde ve Bakanl??a ba?l?sa?l?k tesisleri veniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullan?ld???durumlarda dekanl??a, Adli T?p Kurumunda kurum ba?kanl???na, e?itim ve ara?t?rma hastanelerinde Bakanl??a veya Bakanl???n yetki devri yapt???birime,UETSyekaydedilmek suretiyle bildirilir ve i?lemleri tamam olanlar s?nava al?n?r.Uzmanl?k e?itimini bitirme s?navlar?UETSdeilan edilen yer ve tarihte s?nav jrilerince yap?l?r.
(2) Jriler, en azyesi s?nav yap?lan daldan olmakzere, uzmanl?k dal?n?n rotasyon alanlar?n?n veya Kurulun uygun grd?dallar?n e?iticilerinden olu?makzere be?ki?iden olu?ur. Jrinin tamam?s?nav yap?lan dal?n e?iticilerinden olu?turulabilir. Ayr?ca iki ki?i yedekye olarak seilir. Jriyeleri kendi aralar?ndan bir ba?kan ve ktipye seer.
(3) Uzmanl?k s?nav?, a?a??da belirtilen biri mesleki bilgi, di?eri uygulama ve beceri s?nav?olmakzere iki a?amada yap?l?r.
a) Mesleki bilgi s?nav?nda aday, jri taraf?ndan seilen vakan?nanamnezinialarak muayenesini yapar, te?his ve tedavisi hakk?nda yorumlar?n?sunar.Laboratuvardallar?nda jrinin seti?i konularzerinde aday?n yorumlar?al?n?r. Gerekti?inde materyal verilerek uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi s?nav?tek oturum halinde yap?l?r. Herye adaya sorular sormakla ykmldr. Sorular ierik a?s?ndan aday?n uzmanl?k dal?ndaki bilgisini de?erlendirmek amac?yla ilgili dal?nekirdek e?itim mfredat?erevesinde yneltilir.
b) Uygulama ve beceri s?nav?, uzmanl?k dal?n?nzelli?ine gre te?his ve tedavi iin gerekli olan mdahale ve ameliyatlar,laboratuvar, grntleme ve teknik uygulama ve becerilerilmeyi amalar.
(4) Her bir jriyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri s?nav?nda ayr?ayr?yzzerinden puan verir. Sorulan sorular ve al?nan cevaplar ktipye taraf?ndan kaydedilerek jriyeleri taraf?ndan imzalan?r ve ek-1de yer alan s?nav tutana??na eklenir.
(5) Mesleki bilgi s?nav?ile uygulama ve beceri s?nav?nda jriyelerinin verdi?i puanlar?n ortalamalar?al?n?r ve ek-1de yer alan s?nav tutana??nda belirtilerekyelerce imzalan?r. Ortalamalar?her iki s?nav iin de ayr?ayr?altm??vezeri ise aday ba?ar?l?kabul edilir. S?nav sonucu jri ba?kan?taraf?ndan ilgili kurum vas?tas?yla Bakanl??a iletilir.
(6) Girdikleri uzmanl?k e?itimini bitirme s?nav?nda ba?ar?gsteremeyenler veya s?nava girmeyenler alt?ay ierisinde tekrar s?nava al?n?r. Bu sre ierisinde uzmanl?k?rencilerinin kadrolar?yla ili?ikleri kesilmez. Girdikleri ikinci s?navda da ba?ar?l?olamayanlar?n veya bu s?nava girmeyenlerin, uzmanl?k?rencili?i ile ili?ikleri kesilir. Bu suretle uzmanl?k?rencili?i ile ili?i?i kesilenlere, takip eden alt?ay ierisinde jriyelerini ve yap?laca??kurumu Kurulun belirleyece?i iki s?nav iin ba?vuru hakk?verilir. Bu s?navlarda da ba?ar?l?olamayanlar veya s?navlara girmeyenlerin bu e?itimlerine ba?l?haklar?sona erer. Bunlardan tekrar uzmanl?k e?itimine giri?s?navlar?na girip uzmanl?k e?itimine ba?layanlar hakk?nda 16nc?madde hkmlerine gre i?lem yap?l?r.


Uzmanl?k e?itiminin tamamlanmas?
MADDE 21 (1) Uzmanl?k e?itiminin tamamlanmas?iin;
a) Ana dal uzmanl?k?rencileri iin tezin kabul edilmi?olmas?,
b)izelgelerde belirtilen uzmanl?k dal?ile ilgili uzmanl?k e?itimi sresinin ve rotasyonlar?n tamamlanm??bulunmas?,
c) Uzmanl?k e?itimi karnesininekirdek e?itim mfredat?n?belirleyen k?sm?n?n ilgili program yneticisi taraf?ndan onaylanm??bulunmas?,
) Uzmanl?k e?itimini bitirme s?nav?nda ba?ar?l?olunmas?,
?artt?r.


Uzmanl?k belgelerinin dzenlenmesi ve tescili
MADDE 22 (1) Uzmanl?k e?itimini bitirme s?nav?sonular?, uzmanl???n tescili iin gerekli olan belgelerle birlikte en geonbe?gn iinde, program?n ba?l?oldu?u kurum yneticisi taraf?ndan Bakanl??a gnderilir.
(2) Uzmanl?k e?itimini ba?ar?yla tamamlayanlar?n uzmanl?k belgeleri Bakanl?ka dzenlenir ve tescil edilir.
(3) Uzmanl?k e?itiminin bu Ynetmeli?e uygun olarak yap?lmad???n?n tespiti halinde Bakanl?ka tescil i?lemi yap?lmaz, yap?lm??ise iptal edilir.
(4) Bu Ynetmelik hkmlerine gre verilen uzmanl?k belgesinin?ekli ve ieri?i Bakanl?ka tespit edilir.
BE??NC?BLM
Yurt D???nda Yap?lan Uzmanl?k E?itiminin Denklik??lemleri


Uzmanl?k e?itiminin ve belgelerin incelenmesi
MADDE 23 (1) Yurt d???nda uzmanl?k e?itimi vermeye yetkili olan bir sa?l?k kurumunda uzmanl?k e?itimi veya uzmanl?k belgesi alm??olanlar?n talepleri halinde, yabanc?lkedeki Trkmisyon?efliklerince veya ilgili yabanc?lkenin Trkiyedeki misyon?efli?ince onaylanm??uzmanl?k e?itimine ili?kin belgeleri Bakanl?ka incelenir.
(2) Bakanl?k, yabanc?lkelerde yap?lan uzmanl?k e?itiminin olkenin usul ve esaslar?na uygun olarak yap?l?p yap?lmad???n?ara?t?r?r, kan?tlay?c?her trlbelge ve dokman?n verilmesini isteyebilir.
(3) Uzmanl?k e?itiminin bir y?ldan fazlas?n?Trkiye'de yapm??olan Trk vatanda?lar?n?n denklik i?lemi yap?lmaz.


Uzmanl?k belgesi almam??olanlar hakk?nda yap?lacak i?lemler
MADDE 24 (1) Yabanc?lkelerden uzmanl?k belgesi almam??olanlar?n uzmanl?k e?itiminde geen sreleriizelgelerdengrlen sreden az ise bu ki?iler TUS, DUS veyaYDUS'agirerler.S?navda ba?ar?l?olanlar, yurt d???nda geirdikleri e?itim srelerinin uzmanl?k e?itimi sresinden say?lmas?n?isterlerse, e?itim ald?klar?dilden 12ncimaddeninncf?kras?nda yer alan s?navlardan birinde veya bu dilden s?nav yap?lm?yorsa olkenin dili iin yap?lan ba?ka bir s?navda ba?ar?l?olanlar?n, e?itim grdklerilkeden ald?klar?belgeler de?erlendirilerek, ilgili kurumun akademik kurulu taraf?ndan uygun grlen sreler Trkiye'de yapacaklar?uzmanl?k e?itimi sresinden d?lr.Ancak, yurt d???nda geen uzmanl?k e?itimi srelerinin geerli say?labilmesi iin, yukar?da belirtilen?artlar yan?nda ilgililerin uzmanl?k e?itiminden ayr?ld?ktan sonra en gebir y?l iinde mracaatlar?ve a?lacak ilk iki uzmanl?k e?itimi giri?s?nav?ndan birinde ba?ar?l?olmalar??artt?r.
(2) Yabanc?lkelerde uzmanl?k e?itiminde geirdikleri e?itim sresiizelgelerde belirtilen srelere uygun bulunanlar Kurul taraf?ndan belirlenen faklte veya e?itim hastanesindencf?kra hkmlerine gre denklik s?nav?na al?n?rlar.
(3) Yurt d???nda yap?lan uzmanl?k e?itiminin denklik i?lemleri a?a??daki?ekilde yap?l?r:
a) Bilimsel yeterlik s?nav?20ncimaddenin ikinci f?kras?na gre olu?turulacak jriler taraf?ndan ayn?maddenin drdnc, be?inci ve alt?nc?f?kralar?erevesinde yap?l?r ve sonuland?r?l?r. Jri taraf?ndan gerekli grlr ise denklik ba?vurusunda bulunan tabibin enokaya kadar bir e?itim kurumunda gzlemci statsnde grevlendirilmesi Bakanl??a teklif edilebilir. Bakanl?k taraf?ndan teklifin uygun grlmesi halinde tabibin gzlemci olarak grevlendirilmesi yap?l?r. Grevlendirme sresi sonunda bilimsel yeterlik s?nav?yap?l?r.
b) Ba?ar?s?z olanlara ba?ka e?itim kurumlar?nda da kullan?labilecek iki s?nav hakk?daha verilir.
c) Bilimsel yeterlik s?nav?nda ba?ar?l?olanlar?n uzmanl?k belgeleri Bakanl?ka dzenlenir ve tescil edilir.


Uzmanl?k belgesi alm??olanlar hakk?nda yap?lacak i?lemler
MADDE 25 (1) Yurt d???nda uzmanl?k e?itimi veren ve Kurulun yay?mlay?p gncelledi?i tan?nm??l?k listesinde yer alan kurumlardan, olkede ilgili dalda uzmanl?k yapma yetkisi veren bir belge alm??olanlar?n uzmanl?k belgeleri faklte veya e?itim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanl?ka tescil edilir.
(2) Tan?nm??l?k listesinde olmayan bir kurumdan uzmanl?k belgesi alm??olanlar?n ald?klar?e?itimin sresi,izelgelerdengrlen srenin be?tenden fazla ise denklik i?lemleri 24ncmaddeninncf?kras?na gre yap?l?r.
(3) Yurt d???nda yapt???e?itimin sresiizelgelerdengrlen srelerin be?tenden az olanlar hakk?nda 24ncmaddenin birinci f?kras?hkmleri uygulan?r.


Trkiyede ba?lan?lan uzmanl?k e?itiminin yurt d???nda srdrlmesi
MADDE 26 (1) Trkiyede ba?lad?klar?uzmanl?k e?itimini yurt d???nda srdrenlerin, uzmanl?k e?itimi grlen yabanc?lkelerin usullerine gre ayn?dal?n uzmanl?k e?itiminde geirdikleri sreler, Trkiyede uzmanl?k e?itiminden ayr?l??ve yurt d???nda uzmanl?k e?itimine ba?lay??tarihleri aras?ndaki srenin alt?aydan fazla olmamas?ko?uluyla, yurt iinde uzmanl?k e?itiminde geennceki sreleri ile birle?tirilerek denklik i?lemine tabi tutulur.Sre veya mfredat ynnden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanl?k e?itimi giri?s?nav?na girmeksizin ve kadroya atanmaks?z?n tamamlatt?r?l?r.


ALTINCI BLM
e?itli ve Son Hkmler


Uzmanl?k yetkisinin kullan?lmas?
MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre uzmanl?k belgesi almayanlar, hibir yerde ve?ekilde uzmanl?k unvan ve yetkisini kullanamazlar. Bu Ynetmeliktennceki mevzuata gre kazan?lm??bulunan uzmanl?k yetkisi ile ilgili haklar sakl?d?r.


Yrrlkten kald?r?lan ynetmelik
MADDE 28 (1)28/4/2007tarihli ve 26506 say?l?ResmGazetede yay?mlanan Yan Dal Uzmanl?k E?itimi Giri?S?nav?Ynetmeli?i yrrlkten kald?r?lm??t?r.


Kazan?lm??e?itici yetkisi
GE?C?MADDE 1 (1)?lgili dalda uzman olmad???halde18/7/2009tarihindennce 4/11/1981 tarihli ve 2547 say?l?Yksek?retim Kanununa gre profesr ve doent unvan?n?alm??olup ilgili dalda e?itim vermeye ba?lam??olanlar?n e?itici haklar?sakl?d?r.


UETSyegeilmesi
GE?C?MADDE 2 (1) Bakanl?k taraf?ndan bu Ynetmeli?in yrrl?e girdi?i tarihten itibareny?l ierisinde, 17ncimaddenin ikinci f?kras?nda yer alanUETSyei?lerlik kazand?r?l?r. Bu sre ierisinde29/6/2009tarihli ve 2009/15153 say?l?Bakanlar Kurulu Karar?ile yrrl?e konulan T?pta ve Di?Hekimli?inde Uzmanl?k E?itimi Ynetmeli?inin ilgili hkmlerinin uygulanmas?na devam olunur.


ekirdek e?itim mfredat?n?n belirlenmesi
GE?C?MADDE 3 (1) Uzmanl?k dallar?n?nekirdek e?itim mfredatlar?belirleninceye kadar uzmanl?k e?itimi bitirme s?navlar?nda 21 inci maddede istenen uzmanl?k e?itimi karnesininekirdek e?itim mfredat?n?belirleyen k?sm?n?n onaylanma?art?aranmaz.


TUS ile yerle?tirilmeden uzmanl?k e?itimine ba?layan yabanc?uyruklular
GE?C?MADDE 4 (1) Trkiye Cumhuriyeti kurum ve kurulu?lar?ile yabanc?devletler aras?nda imzalanan protokoller ve?artnameler ile YK kararlar?na istinaden1/7/2011tarihine kadar TUS ile yerle?tirilmeden t?pta uzmanl?k e?itimlerine ba?layan yabanc?uyruklu tabiplerin uzmanl?k belgeleri Bakanl?ka yabanc?uyruklu olarak tescil edilir.


Szle?meli aile hekimi olarakal??anlar?n uzmanl?k e?itimi
GE?C?MADDE 5 (1) Tababet ve?uabat?Sanatlar?n?n Tarz??cras?na Dair Kanunun geici 9 uncu maddesi hkmlerine gre icra edilen aile hekimli?i uzmanl?k e?itimine giri?, e?itimin?ekli, mfredat ve rotasyonlar?n uygulama esaslar?Kurulca belirlenir.


Yrrlk
MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik yay?m?tarihinde yrrl?e girer.
Yrtme
MADDE 30 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sa?l?k Bakan?yrtr.

YNETMEL?K EKLER?N? GRMEK ??N TIKLAYINIZ

Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

GNCEL HABERLER

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Bilindi?i gibi 663 Say?l? KHK 02.11.2011 tarihli...
DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

SYM, 2012 y?l?nda yapaca?? DUS (Di?hekimli?inde...
DUS Soru Da??l?mlar?

DUS Soru Da??l?mlar?

2012 y?l?nda ilk kez uygulanacak olan Di? Hekimli?i...
Üst