Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi

DUS SINAVINA K?MLER G?REB?L?R?

MADDE 16 (1) Uzmanl?k e?itimine giri? s?navlar?na ba?vurabilmek iina?a??daki ?artlar aran?r;

a) Uzmanl?k e?itimine giri? s?navlar?n?n yap?ld??? tarih itibar?yla Trkiyede tabiplik veyadi? hekimli?i mesle?ini yapmaya yetkili olmak,

b) 657 say?l?Devlet Memurlar? Kanununun 48 inci maddesinin (A) f?kras?n?n (4) ve (5) numaral? bentlerinde say?lan ?artlara sahip bulunmak,

c) Askerlikle ili?i?i bulunmamak veya askerlik hizmetini yapm?? ya da yedek s?n?fa geirilmi? yahut 1111 say?l?Askerlik Kanununun 86 nc? ve 89 uncu maddelerinde ngrlen durumlardan birine girmemi? olmak,

) Meslek ve sanat?n? uygulamas?na ve uzman olmak istedi?i dalda al??mas?naengel te?kil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastal??? olmamak,

d) 1111 say?l? Askerlik Kanununa ve 1076 say?l?Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa gre askerlik hizmetini yapmakta olanlar iin, bu hizmetlerini uzmanl?k e?itimine giri? s?nav? gnnden itibaren ay iinde bitirebilecek durumda olmak, grevden ekilen veya ekilmi? say?lan memurlar iin yeniden kamu grevine girebilmek iin belirlenen kanuni sresi uzmanl?k e?itimi giri? s?nav? gnnden itibaren ay iinde bitecek durumda bulunmak.

DUS SINAVINDA YABANCI D?L ?ARTI VAR MI ?

MADDE 5
2) Mesleki bilgi s?navlar?n?n sonucuna gre yerle?tirilme i?leminin yap?labilmesi iin yabanc? dil yeterlili?i aran?r. Yabanc? dil yeterlili?i iin?ngilizce, Frans?zca veya Almanca dillerinin birisindenYabanc? Dil S?nav? (YDS) Tespit S?nav?ndayz zerindenen az elli puan alm?? olmak ya da Yksek?retim Kurulu taraf?ndan bu puana denk kabul edilen uluslararas? geerlili?i bulunan bir belgeye sahip olmak ?artt?r. Yabanc? dil s?nav sonular? s?nav tarihinden itibaren be? y?l sre ile geerlidir. Be? y?ll?k srenin sona erdi?i tarihin hesab?nda mesleki bilgi s?nav?na ba?vuru tarihi dikkate al?n?r.

DUS SINAVINDA PUAN KES?NT?S? HANG? DURUMLARDA GEREKLE??YOR?

MADDE 6-

(6) A?a??daki hallerde yerle?tirmeye esas mesleki bilgi puan?%2 oran?nda d?rlr:

a) Uzmanl?k e?itimine devam etmekte iken s?nava girildi?inde.
A?klama: DUS'a girdiniz bir blm kazand?n?z, ancak memnun de?ilsiniz uzmanl?k e?itimine devam ederken bir sonraki DUS'a girip daha iyi bir blm kazanmak istediniz...

b) Uzmanl?k e?itimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalar?n? takip eden ilk s?navda.
A?klama: DUS'a girdiniz bir blm kazand?n?z, ancak memnun de?ilsiniz ya da ba?ka bir sebepten tr istifa edip bir sonraki DUS'a haz?rlanmak istediniz...

c) Bir uzmanl?k alan?na yerle?tirildi?i halde e?itime ba?lamayanlar?n takip eden ilk s?navda.

DUS UZMANLI?INDA E??T?M SRELER? NE KADAR?

Di? Hekimli?inde Uzmanl?k Ana Dallar? ve E?itim Srelerine Dair izelge a?a??daki tablodaki gibidir.

A??z, Di? ve ene Cerrahisi

4 y?l

A??z, Di? ve ene Radyolojisi

3 y?l

ocuk Di? Hekimli?i

3 y?l

Endodonti

3 y?l

Ortodonti

4 y?l

Periodontoloji

3 y?l

Protetik Di? Tedavisi

3 y?l

Restoratif Di? Tedavisi

3 y?l


DUS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

DUS (Di?hekimli?inde Uzmanl?k S?nav?) S?nav? y?lda 1 kez yap?lmaktad?r. Her y?l Eyll ay? ierisinde s?nav SYM taraf?ndan gerekle?tirilir.

DUS SINAVINDA KA SORU SORULACAK?

DUS'ta; Temel Bilimler 40 soru, Klinik Bilimler 80 soru olmak zere toplam 120 soru sorulacakt?r.

SINAV SRES? NE KADAR OLACAK?

S?nav sresi 2,5 saat olacakt?r.

Yorumlar  

 
+21 #1 fidanshoker 10-05-2012 03:26
lutfen acaba yabanci uyruklu olanlarda ayni sinva ve tarihte gireceklermi?
bize bildirirseniz memmnun oluruz tesekkurler
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

GNCEL HABERLER

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Bilindi?i gibi 663 Say?l? KHK 02.11.2011 tarihli...
DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

SYM, 2012 y?l?nda yapaca?? DUS (Di?hekimli?inde...
DUS Soru Da??l?mlar?

DUS Soru Da??l?mlar?

2012 y?l?nda ilk kez uygulanacak olan Di? Hekimli?i...
Üst