Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

B?YOK?MYA DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Genelde orta ve kolay dzeyde sorular?n yer ald??? bir s?navd?. Sorulardan bir tanesi a??z biyokimyas? ile ilgiliydi ve bu konu kitab?m?zda gemektedir. Derslere devam etmi? bir ?rencimiz iin bu alt? biyokimya sorusunun tamam?n?n yapabilece?i d?ncesindeyiz.

Drt adet olan T?bbi biyoloji ve Genetik sorular?na bakt???m?zda ise, ikisinin temel hcre bilgisinden di?er ikisinin de nkleik asitler konular?ndan geldi?i grlmektedir.

Sorulara verilen referanslar incelendi?inde, 10 sorunun 9unun kitab?m?zda birebir geti?i grlecektir. Ayr?ca fizyoloji ba?l??? alt?nda geen 15 ve 16 nolu sorulara da kitab?m?zdan referans verilebilmektedir.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : -
Zor soru adedi : 1 soru (soru numaras? 40)
Orta dzeyde soru adedi : 3 soru (soru numaras? 18, 22, 37)
Kolay soru adedi : 3 soru (soru numaras? 19,20,21)
ok kolay soru adedi : 3 soru (soru numaras? 17,38,39)

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Hcre ve hcresel elemanlar: 2 soru (38,40)
Nkleotidler ve metabolizmalar?: 2 soru (37,39)
Hormonlar ve zellikleri: 1 soru (22)
Glikozaminoglikanlar: 1 soru (18)
Protein yap?lar ve posttranslasyonel modifikasyon: 2 soru (17,19)
Genel metabolizma : 1 soru (20)
Tkrk yap? ve fonksiyonu: 1 soru (21)

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hay?r

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

Konu ve soru kitab?m?zdan haz?rlanan bir ?renci bahsi geen 10 sorunun 9unun birebir cevab?n? bulacakt?r. Ayr?ca fizyoloji ba?l??? alt?nda ?kan 2 sorunun da (15,16) kitab?m?zda a?klamas? grlebilir. Toplam 12 sorunun 11ine kitab?m?zdan referanslar verilmi?tir.


F?ZYOLOJ? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

DUSun ikinci s?nav? oldu?u iin Fizyoloji ve Histoloji ile ilgili genel de?erlendirme tam olarak yap?lamayan bu s?nav, bir nceki s?nava gre bir miktar daha zordu. Ancak yine de kolay bir s?nav olarak grlebilir. ?rencilerin ok zorlanmadan yapabilece?i soru say?s? fazlayd?.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 1
Zor soru adedi :2
Orta dzeyde soru adedi :2
Kolay soru adedi :4
ok kolay soru adedi :1

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

S?nav sorular?n?n da??l?m? ok adil de?ildi. Embriyolojiden 1 soru, beklenildi?i gibi hcre ve doku histolojisinden 4 soru vard?. Gastrointestinal sistemden geen s?navda ok soru gelmesine ra?men bu s?navda hi olmamas? ilginti. Endokrin ve sinir sisteminden ise birer soru vard?. Hematolojiden sorulan tek soru ise beklenilenin aksine s?nav?n belki de en kolay sorusuydu.

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hatal? olabilecek soru yoktu.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

Bu s?nava konu kitab?m?z ile iyi haz?rlanan birisi iin %90 ba?ar? sa?lanabilir. S?k tekrar yapmayan birisi ise rahatl?kla 10 da alt? ba?ar? sa?layabilirdi. Sorular zelikle derste vurgulad???m?z noktalardan geldi.


M?KROB?YOLOJ? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Mikrobiyoloji Sorular?n?n (23-28. Sorular, Toplam 6 Soru) da??l?m?na bak?ld???nda ; Genel Mikrobiyolojiden (sterilizasyon ve prionlar konusu, 23. Soru) 1, ?mmunolojiden 1 (24. Soru), Virolojiden 1 (25. Soru), Parazitolojiden 1 (26. Soru), Bakteriyolojiden 1 (27. Soru), Mikolojiden 1 (28. Soru) Soru olacak ?ekilde Mikrobiyolojinin Temel konular?ndan e?it say?da soru seilmi? olmas? dikkat ekiciydi. Geen s?navda sorulan antibiyotik ve a??lar konular?ndan soru gelmemesi ilginti. Bir Soru (25. Soru) ezbere dayanan ve mikrobiyoloji bilgisini fazla lmeyen bir soruydu. Parazitoloji ile ilgili soru (26.Soru) gerek sorunun kendisi gerekse sorunun ??klar? a?sndan DUS s?nav? iin olduka zor, TUS format?na daha uygun bir soruydu. Bunun d???ndaki Sorular bilgiyi len sorulard?. Klinik Bilimlerde Mikrobiyoloji Bilgisi ile yap?labilecek 3 Soru (2. , 22. ve 78. Sorular) 3 adet soru mevcuttu. Prionlar ve ?mmunoloji ve Mikolojiden konular?ndan soru gelmesi bekledi?imiz bir durumdu ve tahmin etti?imiz sorular geldi. Bakteriyolojiden a??z mikrobiyolojisi yerine gastrointestinal sistem enfeksiyonu (gastreneterit) etkeni Vibrio parahaemolyticus sorusunun sorulmas? (27. Soru) ?a??rt?c? idi.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 1
Zor soru adedi : 1
Orta dzeyde soru adedi :1
Kolay soru adedi :2
ok kolay soru adedi :1

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Yukarda 1. Maddede belirtti?im gibi; Mikrobiyoloji sorular? Mikrobiyolojinin ana ba?l?klar?na gre e?it da??lm??t?.
Temel Mikrobiyolojiden : 1 (23. Soru)
?mmunoloji: 1 (24. Soru)
Viroloji : 1 (25.Soru)
Parazitoloji: 1 (26. Soru)
Bakteriyoloji : 1 (27. Soru)
Mikoloji (Mantarlar): 1 (28. Soru)

Klinik Bilimler Testinde ise;
A??z mikrobiyolojisinden : 1 (2. Soru)
Mikolojiden: 1 (22. Soru)
Virolojiden: 1 (78. Soru) mevcuttu

4. Bran??n?z ile ilgili eski DUSda ?km?? soru ya da sorular var m?yd??

DUSda ?km?? Eski S?nav sorusu yoktu.

5. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hatal? Soru yoktu.

6. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili TUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

Temel Bilimler Testinde 6 Sorudan 1i (26. Soru) hari 5 soruda yap?labilirdi. Bu Sorulara ili?kin Konu ve Soru Kitab?m?z?n referanslar? verilmi?tir. En k?sa zamanda internet sitemizde yay?nlanacakt?r.

Ayr?ca; Klinik Bilimlerden 3 Sorunun (2., 22. ve 78. Sorular) cevab? Mikrobiyoloji Konu ve Soru Kitaplar?nda mevcuttu. Ayr?ca TUSEM Deneme S?navlar?nda ?kan Sorulardan ve konu ba?l?klar?ndan yakalad?g?m?z sorular mevcuttu (Bak?n?z DUSEM 1. Deneme S?nav? 25. Soru ve A?klamalar?, DUSEM 3. Deneme S?nav? 23. Soru ve A?klamalar?)


PATOLOJ? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Temel bilgileri len kolay dzeyde sorulardan olu?maktayd?. Derslerimizde ve kamp derslerinde s?ka vurgulad???m?z integrin, likefaksiyon nekrozu vb sorular?n gelmesi ok sevindirici oldu. zellikle bu DUS s?nav?nda da bir nceki s?navda oldu?u gibi toplam 16 soruya referans vermi? olduk.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : -
Zor soru adedi : -
Orta dzeyde soru adedi :1
Kolay soru adedi :3
ok kolay soru adedi : -

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

?nlamasyon :1
Hcre zedelenmesi :1
Oral kistler :1
Oral premalign lezyonlar :1

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Yoktu

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

DUSEM Patoloji konu kitab?yla bu s?nava haz?rlanm?? bir hekim patolojide sorular?n tamam?na cevap verebilir. Ayr?ca 80 klinik sorusunun en az 12 sorusunu da sadece patoloji kitab?yla rahatl?kla yapabilir.


FARMAKOLOJ? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

2012 Eyll DUS s?nav?nda sorulan Farmakoloji sorular? son soru d???nda kolay ve beklenen sorulard?. GABA reseptrlerini uyarmayan antiepileptik ilac?n soruldu?u soru (Gabapentin do?ru cevap) DUS iin olduka zordu. Adaylar ad?nda GABA var diyerek byk olas?l?kla bu ilac? elemi?lerdir. Gabapentin GABA analo?u olmas?na kar??n GABA reseptrlerini uyarmaz.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 1
Zor soru adedi : -
Orta dzeyde soru adedi : 1
Kolay soru adedi : 1
ok kolay soru adedi : 1

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Genel farmakoloji 1 soru
Lokal anestezikler 1 soru
NSAI ilalar 1 soru
Antiepileptikler 1 soru

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hatal? veya yanl?? soru yoktu.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

DUS Farmakoloji konu kitab?m?z 4 Farmakoloji olmak zere toplam 7 soruya referans olmu?tur. Kitaplar?m?zdan haz?rlanan adaylar?n en az 3 Farmakoloji sorusunu do?ru yapmalar? gerekirdi.


A?IZ D?? VE ENE CERRAH?S?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Kabul edilebilir dzeyde haz?rlanm?? ve konu da??l?mlar?na dikkat edilmi?, mant?kl? sorular.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : -
Zor soru adedi :2
Orta dzeyde soru adedi :5
Kolay soru adedi :2
ok kolay soru adedi :1

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

5 adet A??z Di? ene Hastal?klar? (3 adet Malignansi, 1 adet benign hastal?k,1 adet sins hastal?klar?)
1 adet Oral implantoloji
2 adet A??z di? ene cerrahisi (1 adet anestezi, )
2 adet maksillofasiyal cerrahi (1 adet travma 1 adet oro fasiyal a?r?)

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hatal? soru yoktu.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

% 100 ba?ar?l? olur. Ayr?ca A??z di? ene cerrahisine yak?n olan konularda da ortalama 20 ye yak?n soruyu da tereddtsz do?ru yapar.


A?IZ VE D?? ENE RADYOLOJ?S?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

2012 Eyll DUS s?nav?nda A??z, Di? ve ene Radyolojisi sorular? genel olarak temel bilgiye dayanan, k?sa ve net cevaplar? olan sorulard?. Sorular hatas?z ve kaliteli idi.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : -
Zor soru adedi :2
Orta dzeyde soru adedi :3
Kolay soru adedi :3
ok kolay soru adedi :2

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Sorular?n da??l?m? 4 adet Oral Diagnoz sorusu ve 6 adet Radyoloji sorusu olmak zere 2 k?s?m halindeydi.

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hatal? soru bulunmamaktad?r.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

Konu kitab?m?z ve kamp notlar?m?z gerek kendi bran??nda gerekse di?er bran?larda vermi? oldu?u referanslarla, DUSEM dershanelerinin kaynaklar?yla al??m?? bir hekimin ba?ar? oran?n? en az %90 olaca??n? gstermektedir.


PROTET?K D?? TEDAV?S?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

?kisi hari genel olarak kolay sorular

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 1
Zor soru adedi :1
Orta dzeyde soru adedi : 2
Kolay soru adedi : 4
ok kolay soru adedi :2

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Hareketli blml protezler: 2 adet
Sabit blml protez: 1
Maddeler bilgisi: 3
Tam protezler: 1
Oklzyon, eklem: 2
ene, yz protezleri: 1

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hay?r yok

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

%80 civar?nda ba?ar? sa?layaca??n? d?nyorum.


ENDODONT? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Geen s?nava gre sorular basitle?mekle beraber yine ticari isimler ile ilgili sorular var materyaller ile ilgili sorular fazla olmakla beraber sorular tm konulara e?it yay?l?m gstermektedir.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 1
Zor soru adedi :2
Orta dzeyde soru adedi : 4
Kolay soru adedi : 2
ok kolay soru adedi :1

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Kanal dolgu teknikleri: 1
Kanal geni?letme teknikleri: 1
Kanal irrigasyon materyalleri: 1
Endodontik patolojiler: 1
Travmatik yaralanmalar: 1
Tedavi ve iyile?me: 2

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

65. Soru tart??maya a?k bir sorudur.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

%70 civar?nda ba?ar? sa?lad???n? d?nyorum.


RESTORAT?F D?? TEDAV?S? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Genel olarak orta dzeyde, baz? sorular?n hedefi tam olarak yans?t?lmam??.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi :
Zor soru adedi :1
Orta dzeyde soru adedi :9
Kolay soru adedi :
ok kolay soru adedi :

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Dolgu maddeleri:3,
rk:3,
histoloji :2 ,
Kaide maddeleri: 1,
Kavite kurallar?:1

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Dikkatsiz haz?rlanm?? soru 3, soru 9

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

En az %90 ba?ar? getirmesi gerekti?ini d?nyorum.


PER?ODONTOLOJ? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Periodontoloji sorular? a?k ve tart??maya sebebiyet vermeyecek, derslere kat?l?m gsterenlerin rahatl?kla cevapland?rabilece?i sorulard?r.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : -
Zor soru adedi : 2
Orta dzeyde soru adedi :7
Kolay soru adedi :1
ok kolay soru adedi : -

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Periodontal dokular -1
Periodontal hastal?k s?n?flamas? -3
Periodontal cerrahi tedavi -2
Periodontal hastal?klar?n tedavisi -1
Periodontal hastal?klar?n patogenezi -1
Periodontal aletler -1
Sistemik hastal?klar -1

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hay?r

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

%80

Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

Üst