Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

2012 Nisan DUS E?itmen Yorumlar?


ANATOM? DE?ERLEND?RMES?

1.Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

?lk DUS s?nav? olmas?ndan dolay? her bran?ta oldu?u gibi Anatomi sorular?n?n hangi konulardan gelece?ini tahmin etmek konusunda tedirginliklerimiz vard?. S?nav sonras? esasen Di? Hekimli?ini ilgilendiren konulara a??rl?k verilmesinin yan?nda Genel Anatomi olarak nitelendirebilece?imiz sorular?n da s?navda yer ald???n? grdk. Sorular genel anlamda zenle haz?rlanm?? ve gzel sorulard?.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 0
Zor soru adedi : 1
Orta dzeyde soru adedi : 4
Kolay soru adedi : 1


3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Dola??m sistemi (2); Kraniyal Sinirler (2); Eklemler (1); Kaslar (1)

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

S?navda hatal? soru yoktu. Olduka titiz haz?rlanm?? ve bilgiyi len bir s?navd?.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

Gerek konu kitab?n?n ieri?i gerekse de konulara verdi?i a??rl?k dikkate al?nd???nda bu s?navda DUSEM Anatomi kitab?ndan do?ru ynlendirmelerle al??acak bir hekim ok ba?ar?l? bir s?nav geirebilir.


M?KROB?YOLOJ? DE?ERLEND?RMES?

1.Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Nisan 2012 DUS s?nav?nda Temel Bilimler Testinde 6 adet soru mevcuttu. Sorular?n da??l?m?na bak?ld???nda; 1 Soru (23. Soru) A??lardan (Genel Mikrobiyoloji), 1 Soru (24. Soru) Antibiyotiklerden (Genel Mikrobiyoloji), 2 Soru Bakteriyolojiden (25. ve 26. Sorular), 2 Soru Virolojiden (27ve 28. Sorular) olu?maktayd?. Mikoloji ve ?mmunoloji konular?ndan soru gelmedi. Ayr?ca, Temel Bilimlerde yer alan 33. Soru (Antibiyotik Sorusu) ile Klinik Bilimlerde yer alan 26., 34. ve 62.Sorular Mikrobiyolojiyi ilgilendiren sorulard?.

Sorular antibiyotikler ve etki mekanizmalar?, viral infeksiyonlar, di? infeksiyonlar? ve etkenleri, etken virus veya bakteri ile yapt??? lezyonlarla ilgili idi.
Toplam 6 adet Mikrobiyoloji Sorusundan 3 (25., 26. ve 28. Sorular) DUSEM T?bbi Mikrobiyoloji al??ma Sorular? Kitab?ndaki Sorular?n ( Soru Kitab?ndaki s?ras?yla; 160. Soru, 127. Soru ve 188. Sorular ) B?RE B?R AYNISI, 3 ise (23., 24., 27. Sorular) Soru kitab?ndaki sorularla (Soru Kitab?nda s?ras?yla; 206. Soru, 105. Soru ve 10. Soru, B?RE B?R BENZER sorulardan olu?maktayd?. Ayr?ca Temel Bilimler testinde yer alan ve Mikrobiyoloji sorular? d???nda kalan 1 Soru (33. Soru, Soru Kitab?n 40.Soru) Soru kitab?ndaki soruyla B?REB?R AYNIYDI. Klinik Bilimler testinde yer alan ve Mikrobiyolojiyi ilgilendiren 3 adet sorudan 2si (26. ve 62. Sorular) DUSEM T?bbi Mikrobiyoloji Soru Kitab?ndaki Sorularla ( 167, 177, 282, 285. Sorular ) Benzerdi. DUSEM temel Mikrobiyoloji Soru Kitab? ile Mikrobiyolojiden 6, Temel Bilimlerden 1, Klinik Bilimlerden 2 Soru olmak zere Toplamda 9 Soru rahatl?kla zlebilirdi. Adaylar DUSEM T?bbi Mikrobiyoloji kitab?ndan bunu teyit edebilirler. Soru Kitab?m?z bu s?navda toplamda 6 Sorudan 3ni B?REB?R AYNI, 3 Soruyu ise Bire bir BENZER olarak yakalam??t?r. Ayr?ca, Temel bilimlerden 1, Klinik Bilimlerden 2 olmak zere ilaveten 3 Soruyu da Benzer Soru olarak yakalayarak Toplam 9 Soruyu zme imkan? sa?lam??t?r. Bu oran olduka ba?ar?l? bir rakamd?r.


2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 0
Zor soru adedi : 1
Orta dzeyde soru adedi : 2
Kolay soru adedi : 3
ok kolay soru adedi : 1

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Genel Mikrobiyoloji (Antibiyotikler, a??lar vb. ) : 2
Bakteriyoloji: 2
Viroloji: 2

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

S?navda hatal? soru yoktu. Olduka titiz haz?rlanm?? ve bilgiyi len bir s?navd?.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?
Soru kitab?n? zen ve a?klamalar?n? okuyan bir aday Mikrobiyoloji Sorular?n?n tamam?n? (%100) zebilirdi. Ayr?ca, Temel Bilimlerde yer alan ve mikrobiyolojiyi ilgilendiren 1 soruyu, yine Klinik Bilimler testinde yer alan ve mikrobiyolojiyi ilgilendiren toplam 3 sorudan 2sini ilaveten zebilirdi..
Sonuta DUSEM T?bbi Mikrobiyoloji Soru Kitab? Nisan 2012 DUS S?nav?nda Mikrobiyoloji bran??n? ilgilendiren TOPLAM 6 Soruya ve Mikrobiyoloji konusuyla ba?lant?l? Temel Bilimler Testi ve Klinik Bilimlerde yer alan toplam 3 adet Soru olmak zere 9 SORUya REFERANS vermi?tir.


B?YOK?MYA DE?ERLEND?RMES?

1.Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Biyokimya ba?l??? alt?nda ?kan 6 soru, temel bilinmesi gereken bilgiyi lmektedir. Gerek konu gerekse de soru kitaplar?m?zda bu temel konular?n stnde durulmu? ve vurgulanm??t?r.
Biyoloji ve genetik ba?l??? alt?nda gelen 4 sorunun da??l?m?na bak?ld???nda ise bilinmesi gereken temel konular?n iyi tespit edilmedi?i ve gereksiz detay bilginin test edildi?i izlenmektedir.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

B?YOK?MYA:
ok zor soru adedi : -
Zor soru adedi :-
Orta dzeyde soru adedi :1
Kolay soru adedi :4
ok kolay soru adedi :1

B?YOLOJ? VE GENET?K:
ok zor soru adedi : 1
Zor soru adedi :2
Orta dzeyde soru adedi :1
Kolay soru adedi :
ok kolay soru adedi :

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

B?YOK?MYA:
Lipitler ve lipit metabolizmas?: 1
Amino asitler ve proteinler: 2
Nkleotid metabolizmas?: 1
Enzimler: 1
Glikojen metabolizmas?: 1

B?YOLOJ? VE GENET?K:
Hcre sikls: 1
Kal?t?m: 1
Hcre ekirde?i: 1
Hcre ii protein y?k?m?: 1

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hatal? yoktu.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?
Biyokimyadan %100, T?bbi Biyoloji ve Genetikden %75


F?ZYOLOJ? DE?ERLEND?RMES?

1.Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Sorular bekledi?imiz ve zerinde ok durdu?umuz yerlerdendi. Bu nedenle ok zor olmad?klar?n? d?nyorum.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru aded? : -

Zor soru adedi :1

Orta dzeyde soru aded? :2

Kolay soru adedi :4

ok kolay soru adedi :1


3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Sorular genel olarak Gastrointestinal sistemden ?km??t?. Bu beklenilen bir tabloydu. Ayr?ca di? yap?s? ile ilgili sorulan histoloji sorusunun fazla kolay oldu?unu d?nyorum.


4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Vard?. 16. Soru kesinlikle hatal?d?r. ?ptal edilmesi gerekir. ZVK1 in ?ngilizcesini parantez ierisine FEV1 olarak yazm??lar. ZVK1 diye bir kavram olmad??? gibi onun ingilizceside FEV1 olamaz olsa olsa FVC1 demeleri gerekirdi. Gzel bir soru bo?u bo?una hatal? yap?lm??.


5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?
Direk kitaptan al??an bir ?renci iin %80, dersleri dinleyen bir ?renci iin %90?n zerinde ba?ar? al?n?r diye d?nyorum.


PATOLOJ? DE?ERLEND?RMES?

1.Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Orta dzeyde ne ok zor nede ok basit olan sorulardan olu?an bir s?navd?. Bekledi?imiz gibi 2 soru temel patolojiden 2 soru oral patolojiden olu?maktayd?.. Temel patolojiden Pemfigus sorusu , bradikinin sorusu defalarca vurgulad???m?z, Oral patolojiden ise co?rafik dil ve sementoblastom sorular? zerinde oka durdu?umuz konulard?. Bizleri as?l mutlu eden Patoloji dersi olarak bu s?navda ok soru yakalamam?? olmam?zd?r. Tm DUS ierisinde temel ve klinik toplam16 soruya referans vermi? olduk.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??
da??l?mlar? nas?ld??
ok zor soru adedi :
Zor soru adedi :
Orta dzeyde soru adedi :3
Kolay soru adedi :1
ok kolay soru adedi :

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Oral mukoza hastal?klar?: 1
Odontojenik tmrler: 1
?nflamasyon: 1
?mmnoloji: 1

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hatal? yoktu.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?
%100 ba?ar?l? olmal?d?r.


FARMAKOLOJ? DE?ERLEND?RMES?

1.Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

2012 Nisan DUSta Farmakoloji sorular? tam da bekledi?imiz gibi ?kt?. Kemoteraptikler, NSAI ilalar, Hematopoetik sistem ve Otonom sinir sisteminden birer soru vard?. Sorular?n tamam? DUS Farmakoloji Konu Kitab?ndan bulunmaktad?r.

Farmakoloji Sorular?ndan;

33.soru DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 115

34.soru DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 89, 177, 217, 242

35.soru DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 37, 233

36.soru DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 107 ve 183 de aynen sorulmu?tur.

Di?er Temel Bran?lardan;

11.soru DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 29, 184

13.soru DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 31

24.soru DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 120, 224

31.soru DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 99, 221, 227, 243 aynen sorulmu?tur.


2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : -
Zor soru adedi : -
Orta dzeyde soru adedi : 1
Kolay soru adedi : 1
ok kolay soru adedi : 2


3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Kemoteraptikler: 1
Otonom Sinir Sistemi: 1
NSAI ?lalar: 1
Hematopoetik Sistem: 1


4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Farmakoloji sorular?nda hatal? olarak sorulmu? soru yoktu.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

Sorular?n tamam?n? yapmalar? gerekirdi. Bekledi?imiz ba?ar? oran? %100dr. Di?er bran?lardan Farmakoloji sorusu kadar soru ?kt?, onlar da rahatl?kla cevaplanabilirdi.


A?IZ D?? VE ENE RADYOLOJ?S? DE?ERLEND?RMES?

1.Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

DUS-Nisan 2012 s?nav?nda A??z Di? ve ene Radyolojisi bran??nda genel olarak basit, anla??l?r, bilgiye ynelik haz?rlanm?? sorular bulunmaktad?r.


2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??


ok zor soru adedi : 0

Zor soru adedi :1

Orta dzeyde soru adedi :3

Kolay soru adedi :3

ok kolay soru adedi :3


3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?


DUS-Nisan 2012 s?nav?nda A??z Di? ve ene Radyolojisi bran??nda 4 tanesi Oral Diagnoz, 6 tanesi ise A??z Di? ve ene Radyolojisi blmlerinden sorulmu?tur.


4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hatal? soru bulunmamaktad?r.


5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

DUSEM konu ve/veya soru kitab?yla haz?rlanan bir hekimin A??z Di? ve ene Radyolojisi bran??nda ba?ar? oran? en az %90d?r. Bran??m?z konular? aras?nda di?er bran?lara ait 6 soru daha bulunmaktad?r. Di?er bran?lardaki baz? sorulardaki sorular?n bir k?sm? veya seeneklerinin bir k?sm? bran??m?z?n ders notlar?, slaytlar? ve kamp notlar?nda bulunmaktad?r.


A?IZ D?? VE ENE CERRAH?S? DE?ERLEND?RMES?

1.Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

A??z, di? ve ene cerrahisi alan?nda ?kan sorular orta derecede zorluktayd?. Sorular bilgiyi direkt olarak istemekteydi

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??


ok zor soru: 2

Zor soru:1

Orta dzeyde :5

Kolay:1

ok kolay:1


3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?


A??z hastal?klar?: 2

Oral implantoloji: 1

Travma: 1

Tmrler: 1

Ortognatik cerrahi: 1

Oral cerrahi prensipleri: 1

TME: 1

Dudak ve damak yar?klar?: 1

Anestezi: 1


4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hay?r yoktu.


5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

S?nava DUSEM kaynaklar? ile dzenli bir ?ekilde al??an hekim arkada?lar?n a??z, di? ve ene cerrahisi alan?nda %80 ve st dzeyde ba?ar? sa?layaca??na d?nmekteyiz.


PEDODONT? DE?ERLEND?RMES?

1.Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

?lkdefa yap?lmas?na ra?men DUS s?nav?n?n sorular? anlat?lan konular ierisinden ?km?? olup derse giren bir ?rencinin kolayl?kla cevaplayaca?? formattad?r.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru aded? : -
Zor soru adedi :2
Orta dzeyde soru adedi :6
Kolay soru adedi : 2
ok kolay soru adedi : -


3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

FLOR1, Travma 1, rk 1, yer tutucu 2, prefabrike kron 1,sistemikhaastal?klar2,di? geli?im 1,endodontik tedavi 1,

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Yoktu.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

% 90, 10 sorudan 9 unu rahata yapardi?er blmlerden sorulantemel t?p ve di? di?er bran?lardanda sorular? yapar. Temel t?p: 8,26,33, di? k?sm? 28,19,34,68


ORTODONT? DE?ERLEND?RMES?

1.Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Sorular, ok kolay-ok zor aral???nda e?it da??l?m gstermekte. Toplam ortodonti konular? ierisindeki soru da??l?m? homojen, belli konularda daha a??rl?kl? olabilecek soru grubu yok. Soru-??k ili?kisi daha dikkatli ele al?nmal?yd?. Sorulardan drd (51,52,55,57) ??klar? zerinde d?nlmesi gereken ve bu nedenle de zaman?n iyi kullan?lmas?n? gerektiren sorular. DUS-Nisan 2012 ortodonti sorular?n?n tamam? DUSEM ortodonti/kamp kitaplar? ierisindeki konularda anlat?lm?? ve %100 soru-kitap isabeti yakalanm??.


2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi :2 (51,60)

Zor soru adedi :2 (52,55)

Orta dzeyde soru adedi :2 (56,59)

Kolay soru adedi :2 (53,58)

ok kolay soru adedi :2 (54,57)


3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Ortodontik di? hareketi

Malokluzyonlar?n tedavisi

Ortodontik apareyler (hareketli ve sabit apareyler)

Ekstraoral apareyler

Byme ve geli?im

Ortodontik te?his

Fonksiyonel apareyler

Dudak ve damak yar?klar?


4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hatal? soru var.

52.soruda do?ru cevap A ??kk? da olabilir. Cevap anahtar?nda belirtildi?i gibi do?ru cevab?n E ??kk? olabilmesi iin soru k?sm?nda ?skeletsel a?k kapan??a e?lik eden mandibuler retrzyona ba?l? s?n?f II iskeletsel anomalinin ?eklinde bilginin verilmesi gereklidir.

57. soru da ise B, C ve E ??klar?n?n a?/dzlem birimleri de verilmelidir. rne?in N-Me dzlemi, SNB a?s? gibi. Soru ok kolay olmas?na ra?men, ??klar? eksik bilgi iermektedir.


5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

%100 ba?ar?l? olmal?d?r.


PER?ODONTOLOJ? DE?ERLEND?RMES?

1.Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

ok zor olmayan ancak cevaplayabilmek iin detay bilgi gerektiren sorular vard?.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi :
Zor soru adedi : 3
Orta dzeyde soru adedi : 6
Kolay soru adedi : 1
ok kolay soru adedi :

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?


Periodontal hastal?k patogenezi : 2 soru
Kad?nlarda periodontal sa?l?k : 1 soru
Periodontal hastal?k tedavisi: 3 soru
Periodontal aletler: 1 soru
Sistemik sa?l?k: 1 soru
Periodontal cerrahi: 1 soru
Dental implantlar: 1 soru

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Tetrasiklin etki mekanizmas? (soru 49) periodontoloji sorusu de?il farmakoloji sorusu olarak verilmeli.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

% 50-60


RESTORAT?F D?? TEDAV?S? DE?ERLEND?RMES?

1.Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

ok yetersiz, soru sorma ?ekli hatalarla doluydu.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??


ok zor soru adedi : 1

Zor soru adedi :

Orta dzeyde soru adedi :9

Kolay soru adedi :

ok kolay soru adedi :

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?


Kavite:1, rk ve te?his: 2, Dolgu maddeleri: 3, Estetik:1, Beyazlatma:1, Adeziv:1, Bakteri Pla??:1


4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Yanl?? yorumlan?rsa hatal? soru 3 adet var. 1.soru, 2.Soru, 9.soru (bu soru marka sorduklar? iin, k?saltma kulland?klar? iin ve benzer zellikte QLF ile kar??aca?? iin iptal edilmeli)


5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

E?er 3 soru ?kar?l?rsa 7 soru zerinden 6 adedi kesin yap?labilir dzeydedir. E?er tm sorulara bak?lacak olursa dersleri iyi takip eden biri 9 tanesini yapabilmelidir.


ENDODONT? DE?ERLEND?RMES?

1.Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Genel olarak bak?ld???nda, DUS sorular?n?n lisans dzeyinde sorulardan ziyade daha ok uzmanl?k yeterlilik sorular? gibi gryorum. Temel endodonti yerine daha zel konulardan sorular var. Kanal dolgu patlar? sorusunun marka iermesi ok ilgin.


2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi :
Zor soru adedi : 5
Orta dzeyde soru adedi :2
Kolay soru adedi :3
ok kolay soru adedi :

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Endodontik mikrobiyoloji: 2
Kk kanallar?n?n ?ekillendirilmesi: 1
Travma: 1
Kk kanallar?n?n doldurulmas?: 1
Endodontik cerrahi: 2
Postendodontik restorasyonlar: 1
Kk kanal irrigasyonlar?: 1
Revasklarizasyon: 1

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Yoktu.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

%50 ba?ar?l? olmal?d?r.


PROTET?K D?? TEDAV?S? DE?ERLEND?RMES?

1.Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Protetik di? tedavisi ile ilgili sorulmu? olan sorular kolay olarak nitelendirilebilecek o?u a?k ve net sorulard?

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??


ok zor soru adedi : 0

Zor soru adedi :2

Orta dzeyde soru adedi :3

Kolay soru adedi :3

ok kolay soru adedi :2

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?


Hareketli blml protez sorusu adet soru 11, 13 ve 17

Sabit blml protez iki adet 15,16

Dental materyal adet 18, 19 ve 20

Terminoloji bir adet soru 12

Tam protez bir adet soru 14


4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Soru 16 en az indirgeme ne kadar yap?lmal?d?r denilmektedir bu soru anlat?m a?s?ndan yan?lt?c?d?r ayr?ca cevab?n do?rulu?u da tart??mal?d?r cevab?n farkl? oldu?unu gsteren referans kitap mevcuttur.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

Bu s?nava DUSEM konu ve/ veya soru kitab? ile haz?rlanan bir hekim %90 oran?nda ba?ar?l? olabilir.


Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

Üst