Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

N?SAN 2012 DUS'UNDA HATALI YA DA EL??K?L? BULDU?UMUZ SORULAR

Klinik bilimler 9. A?a??daki cihazlardan hangisi, lazer floresans zelli?iyle rk te?hisine yard?mc? olur?
A) DIAGNOdent **
B) DIFOTI
C) QLF
D) ECM
E) TACT

HATALI SORU
Bu soru; marka sorduklar?, k?saltma kulland?klar? ve benzer zellikte QLF ile kar??aca?? iin iptal edilmelidir.
Yukar?da belirtilenler rk te?hisinde kullan?lmak zere geli?tirilmi? gncel yntemlerdir. Fakat hi biri tam olarak istenileni verememektedir. Dnya standartlar?nda en ideal rk te?his yntemleri Restoratif Di? Tedavisi Kitab? shf 29 da yer almaktad?r. Yukar?daki sorunun kayna?? Art and Science of operative Dentistry kitab?n?n Trke evirisinin 418. Shf s?nda bulunmaktad?r. Sorunun do?ru cevab? olan DIAGNOdent; yine ayn? kaynakta daha ok okluzal blgedeki rklerin te?hisinde kullan?labilen fakat esas tan? metodu olarak kullan?lmas?n?n nerilmedi?i bir cihazd?r. Marka ieren ve sadece k?saltmalar?n oldu?unu d?nmekteyiz.


Klinik bilimler 17. A?a??dakilerden hangisi "overdenture" protezlerin avantajlar?ndan biri de?ildir?
A) Psikolojik travman?n azalmas? **
B) Do?al di?lerin derin duyusunun korunmas?
C) Alveolar kemi?in korunmas?
D) Mevcut do?al di?lerin korunmas?
E) Estetik olmas?

HATALI SORU
??klar?n hepsi do?rudur. Konu ile ilgili referans kitaplar;
Prosthetic Treatment of the Edentulous Patient. Yazarlar RM Basker, JC Davenport (4. Bask?)

Grld? gibi bu kitapta overdenture protezlerin avantaj? olarak k?rm?z? kutu ierisine al?nm?? alt? madde say?lm??t?r. Bunlar;

  • Preservation of the ridge form (Kret formunun korunmas?)
  • Minimising horizontal forces on the abutment teeth (Dayanak di?ler zerindeki yatay kuvvetlerin azalt?lmas?)
  • Proprioception (Derin duyu)
  • Correction of occlusion and aesthetics ( Oklzyonun ve esteti?in dzeltilmesi)
  • Denture retention (Protezin tutuculu?u)
  • Psychological benefits (Psikolojik yararlar)

Sorunun cevab? psikolojik travman?n azalmas?n?n overdenture protezlerin avantajlar? aras?nda olmamas? olarak verilmesine ra?men rehber kitab?m?zda bu konu ile ilgili ?yle denilmektedir.


RM Basker, JC Davenport ve JM Thomason (5. Bask?)

Kitab?n 5. bask?s?nda da aynen tekrarlanm??t?r.


Klinik bilimler 1. MOD restorasyon gerekle?tirilen bir hastada grlen postoperatif hassasiyetin ba?l?ca nedeni a?a??dakilerden hangisidir?

A) Materyalin yeterince kondanse edilmemesi **
B) Oklzal embrazrn yanl?? i?lenmesi
C) Matriksin uygun olmayan ?ekilde ?kar?lmas?
D) Aksiyo-pulpal k?enin yuvarlat?lmamas?
E) Restorasyonun a??r? derecede i?lenmesi

EL??K?L? SORU
Dolgu yap?m?ndan sonra grlen Post operatif hassasiyet sebebi tam olarak a?klanamamaktad?r. Alternatif birok etken d?nlse bile kullan?lan restoratif materyal ?ekline gre de?i?ebilmektedir. MOD Amalgam bir dolgudan sonra olabilecek hassasiyetin ba?l?ca nedeni amalgam?n adeziv zelli?inin olmamas? ve her trl uyar?y? iletebilmesinden kaynaklanabilece?i akla gelmelidir. Oysa MOD kompozit bir restorasyon iin daha karma??k, bir inley restorasyonda ise ok daha farkl? sebepler olacakt?r (Restoratif Di? Tedavisi Kitab? shf 58,59,72). Maalesef soruda restorasyon materyali ve yap?m ?ekli belirtilmedi?inden cevap derslerde anlat?ld??? gibi cevap ??klar?na bak?larak bulunmal?d?r.

Olma ihtimali olan tek ??k A ??kk?d?r.


Klinik bilimler 2. A?a??dakilerden hangisi, amalgam restorasyonlar?n uzun sre kullan?m?n? k?s?tlayan etkenlerden biri de?ildir?

A) Restorasyonun k?r?lmas?
B) Korozyon
C) A??nma **
D) Sekonder rk
E) Hassasiyet

EL??K?L? SORU
Yukar?da a?kland??? gibi sorulan soruya verilen cevab? bir sebebe ba?lamak neredeyse imkans?z. rne?in soruda; kt bir zellik olmas?na ra?men amalgam?n uzun sre kullan?lmas?n?n sorun olmayaca?? ??k aran?yorsa; a??nma kadar korozyon da sorun olmayacakt?r. Yani hem B hem C ??klar? i?aretlenebilir. nk geleneksel tm amalgamlar?n ortak sorunu korozyondur ve bu sorun bile bile ihmal edilir. Ayn? ?ekilde geleneksel bir amalgamdan sz ediliyorsa flow ve creep (akma ve kayma) ka?n?lmazd?r. Bu durumda da restorasyon kenarlar?nda btnlk bozulaca??ndan seconder rk te ka?n?lmazd?r. Yani sorudaki uzun bir sre 2-3 ay gibi bir sre de?ilse geleneksel bir amalgam?n restorasyon kenarlar?nda seconder rk olacakt?r. Sekonder r?n ihmal edilebilmesinin nedeni amalgam?n oligodinamik yap?s?d?r. Bak?r ve gm? ierikli olmalar? r?e kar?? bir miktarda olsa diren kazand?r?r. Bu nedenle e?er soru yksek bak?rl? amalgamlar iin sorulsayd? korozyon ??kk? elenebilirdi.

Ama sorudan amalgam?n uzun sre kullan?lmas?n?n hangi avantaj? getirece?i anlam? ?kar?l?yorsa o zaman tek bir cevap kal?yor C . Yani a??nma direnci yksek olmas?. Bu konu derslerde a??nma direnlerinin gnmzde birok alternatif restoratif madde iin sorun olmad??? fakat amalgam?n bir ala??m olmas?ndan dolay? daha direnli oldu?u anlat?ld?. (Restoratif Di? Tedavisi Kitab? shf 58, 59, 67, 150)


Klinik bilimler 16. Metal destekli seramik kuronlar iin di?lerin fonksiyonel tberkllerinde en az ka mm'lik indirgeme yap?lmal?d?r?

A) 1,0
B) 1,5
C) 2,0 **
D) 2,5
E) 3,0

EL??K?L? SORU

Bu soruya milimetre 1,5 olabilir diye itiraz etmenin bir anlam? yok nk Shillingburgda tam olarak yle yaz?yor fakat itiraz edilecek nokta soruda oklzal yzeyin seramik ile kaplan?p kaplanm?yaca??n?n a?klanmam?? olmas? nk her metal seramik restorasyonun oklzal yzeyi zellikle posterior di?lerde seramik ile kaplanmaz. Kim mi demi? Shillingburgun kendisi demi?tir. Yukar?daki resimli a?klamalardan da bakabilirsiniz.

Oklzal redksiyon sorusunu gelince Shillingburg kitab?nda trke evirisi 3. bask? sayfa 147'de fonksiyonel tberkllerden metal olacaksa 1,5 metal seramik olacak ise 2.0mm'lik derinlik olmas? gerekti?i yaz?lmakta Rosenstiel'in Kitab?nda ise posterior di?lerin oklzal redksiyonu iin 1,5mm demektedir. bu nedenle bence bu soruya itiraz yap?lacak ise mm zerinden de?il sorunun anlam ynnden a?k olmamas?na itiraz edilebilir. yani indirgenme k?sm?na nk nemli olan di?ten kald?r?lan miktar nemli de?ildir kar??t ile prepare edilmi? di? aras?ndaki bo?luk burada nemlidir. Mesela prepare edece?imiz di? oklzal dzlemden a?a?? ise ve biz boyunu uzatmak istiyorsak aral???n yine 2 mm olmas?n? isteriz ama bunun iin 2 mmlik indirgeme yapmaya gerek yoktur. belki bir ikinci itiraz noktas? da soru daki meral seramik kronun oklzalinin seramik ile kapl? olup olmad???n?n a?k olmamas?d?r bilindi?i gib baz? durumlarda di?lerden indirgeme yapaca??m?z miktar k?s?tl? oldu?u durumlarda ( pulpa odas?n?n bykl? gibi sebeplerden oklzal k?s?m metal b?rak?labilir Rosentsiel'in kitab? bunu gstermektedir byle bir durumda 1,5 lik bir aral?k da yeterli olacakt?r.


Klinik bilimler 52. ?skeletsel a?k kapan??a e?lik eden s?n?f II iskeletsel anomalinin byme geli?im dnemindeki tedavisi iin en etkili yakla??m a?a??dakilerden hangisidir?

A) st molar di?lere oksipital headgear uygulanmas?
B) st molar di?lere kombine headgear uygulanmas?
C) st eneye bir splint arac?l???yla oksipital headgear uygulanmas?
D) Arka ?s?rma bloklu fonksiyonel aparey uygulanmas?
E) Oksipital headgear ile birlikte arka ?s?rma bloklu fonksiyonel aparey uygulanmas? **

EL??K?L? SORU
Bu soruda do?ru cevap A ??kk? da olabilir. Cevap anahtar?nda belirtildi?i gibi do?ru cevab?n E ??kk? olabilmesi iin soru k?sm?nda ?skeletsel a?k kapan??a e?lik eden mandibuler retrzyona ba?l? s?n?f II iskeletsel anomalinin ?eklinde bilginin verilmesi gereklidir.


Klinik bilimler 57. A?a??dakilerden hangisi lateral sefalometrik analizlerde kullan?lan dikey yn de?erlendirme lmlerinden biri de?ildir?
A) Mandibuler dzlem a?s?
B) N-Me
C) Y aks? a?s?
D) ANS-Me
E) SNB **

EL??K?L? SORU

Bu soru da ise B, C ve E ??klar?n?n a?/dzlem birimleri de verilmelidir. rne?in N-Me dzlemi, SNB a?s? gibi. Soru ok kolay olmas?na ra?men, ??klar? eksik bilgi iermektedir.

Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

Üst