Menü

ÖSYM SINAV TARİHLERİ

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlarda da yanınızdayız. Takip etmek için butonlara tıklayınız.Sitede Kimler Var

Şu anda 24 ziyaretçi çevrimiçi

Mikrobiyoloji Soru Benzerlikleri

MİKROBİYOLOJİ SORULARI İLE KAYNAKLARIMIZ
ARASINDAKİ BENZERLİKLER

Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
25. Periodontal apselerin patogenezinde en sık rol alan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Porphyromonas türleri **
B) Staphylococcus türleri
C) Treponema pallidum
D) Bacillus türleri
E) Clostridium türleri

Mikrobiyoloji DUS Çalışma Soruları Kitabı Sayfa 58:

160. Dişlerde periodontal hastalık ve diş apselerine neden olabilen, kolonileri siyah renk oluşturan, anaerobik Gram negatif basil hangisidir?
A) Bacteroides fragilis
B) Streptococcus mutans
C) Lactobacillus casei
D) Porphyromonas gingivalis
E) Actinomyces israelii

Cevap: D

 


 

Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
26. Aşağıdaki bakterilerden hangisi diş çürüklerinden birinci derecede sorumludur?
A) Streptococcus oralis
B) Streptococcus mutans **
C) Streptococcus salivarius
D) Streptococcus buccalis
E) Streptococcus sanguinis

Mikrobiyoloji DUS Çalışma Soruları Kitabı Sayfa 58:

127. Normal ağız florasında yer alan bakterilerden hangisi subakut endokardit ve diş çürüklerine neden olabilir?
A) Streptococcus pyogenes (A grubu streptokok)
B) Streptococcus agalactiae (B grubu streptokok)
C) Streptococcus viridans
D) Streptococcus pneumoniae
E) Lactobacillus türleri

Viridans streptokoklar (Streptococcus viridans) ağız florasında en sık bulunan bakterilerden biridir. Diş çürükleri ve subakut endokardite neden olur. Viridans streptokoklar içerisinde; S. sanguis, S. mutans yer alır. S. mutans en fazla çürüğe neden olan bakteridir. S. sanguis ağızdan en sık izole edilen bakterilerdendir. Ludwig anjinine neden olan bakteriler içerisinde yer alır.

Cevap: C

 


 

Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
28. Herpanjina etkeni olan virus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herpes virus
B) Adenovirus
C) Coxsackie virus **
D) Poliovirus
E) Poxvirus

Mikrobiyoloji DUS Çalışma Soruları Kitabı Sayfa 67:

188. Coxsackievirusler ve neden oldukları enfeksiyonlara ilişkin olarak yanlış olan ifade hangisidir?
A) Coxsackie A virus herpangina etkenidir.
B) Kapsidli RNA virusleridir.
C) El–ayak sendromunda herpanjinadaki gibi el ve ayaklarda veziküller saptanabilir.
D) Coxsackie B virus plörodini, miyokardit ve perikardite neden olabilir.
E) Coxsackie A virus infeksiyonunda orofarenks tutulumu görülmez.

Coxsackievirusler (A ve B), Enterovirus ailesinde yer alan RNA virusleridir. Coxsackie A virusu, herpanjina (yüksek ateş, boğaz ağırısını takiben ağız boşluğu arka kısımda ağrılı ülsere lezyonlara neden olur), el – ayak- ağız hastalığına (ağız içinde ülserlere, el ve ayak dorsalinde vezikulopüstüler döküntü eşlik eder) neden olabilir. Diğer seçenekler doğrudur.

Cevap: E

 


 

Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
23. Aşağıdaki etkenlerin hangisinin kapsül polisakkarit aşısı vardır?
A) Clostridium tetani
B) Corynebacterium diphtheriae
C) Neisseria meningitidis **
D) Vibrio cholerae
E) Mycobacterium tuberculosis

Mikrobiyoloji DUS Çalışma Soruları Kitabı Sayfa 73:

206. Kapsüler polisakkarit aşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) H. İnfluenzae aşısı
B) İnfluenza aşısı
C) BCG
D) Difteri – tetanoz aşısı
E) Salk aşısı
H. influenzae kapsüllü, Gram (-) kokobasil olup kapsül yapısından elde edilen kapsüler polisakkarit aşısı mevcuttur. İnfluenza aşısı ölü virus aşısı, difteri – tetanoz toksoid aşı (ekzotoksinden elde edilir), Salk aşısı ise inaktive poliovirus aşısıdır (intramuskuler yolla uygulanır). Sabin aşısı ise canlı poliovirus aşısı olup oral yolla uygulanır.

Cevap: A

 


 

Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
24. İmipenem'in etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nükleotid sentezinin inhibisyonu
B) Peptidoglikan sentezinde transpeptidasyonun inhibisyonu **
C) Peptidil transferaz inhibisyonu
D) 30S ribozomal alt üniteye bağlanma
E) mRNA sentezinin inhibisyonu

Mikrobiyoloji DUS Çalışma Soruları Kitabı Sayfa 39:

105. Hücre duvarı sentezini inhibe ederek etkisini göstermeyen antibiyotik hangisidir?
A) Basitrasin
B) Vankomisin
C) Sefaleksin
D) Amikasin
E) Penisilin G
Seçeneklerdeki antibiyotiklerden basitrasin, vankomisin (glikopeptid grubu), sefaleksin ve penisilin G hücre duvarı sentezini inhibe ederek etkisini gösterir. Amikasin ise aminoglikozit grubu bir antibiyotik olup, 30S ribozom alt ünitesine bağlanarak protein sentezini inhibe eder.

Cevap: D

 


 

Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
27. Aşağıdaki viruslardan hangisi onkojenik değildir?
A) Human papilloma virus
B) Hepatit B virus
C) Hepatit C virus
D) Rotavirus **
E) Epstein-Barr virus

Mikrobiyoloji DUS Çalışma Soruları Kitabı Sayfa 7:

10. Çocuklarda gastroenterite en sık neden olan mikroorganizma hangisidir?
A) Reovirus
B) Pikornavirus
C) Togavirus
D) Paramiksovirus
E) Ortomikso virus

Çocuklarda en sık gastroenteriterit nedeni Rotavirus’tür Rotavirus Reovirus ailesinde yer alır.

Cevap: A

 


 

Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
33. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterisid etkinlik gösterir?
A) Gentamisin **
B) Linezolid
C) Kloramfenikol
D) Tetrasiklin
E) Klindamisin

Mikrobiyoloji DUS Çalışma Soruları Kitabı Sayfa 17:

40. Bakterilerdeki protein sentezini inhibe ederek bakteriostatik etki gösteren antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Streptomisin
B) Penisilin V
C) Siprofloksasin
D) Sefaleksin
E) Tetrasiklin

Hem tetrasiklin hem de streptomisin (aminoglikozid) protein sentezini inhibe ederek etki gösterir. Ancak, streptomisin bakteriostatik değil bakterisit etkilidir. Tetrasiklinler ise bakteriostatik (bakterinin üremesini durdurur) etki gösterir.

Cevap: E

 


 

Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
26. Aşağıdaki hastalık-oral mukoza bulgu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Hastalık Oral mukoza bulgu
A) Kızamık Koplik lekeleri
B) Primer sifiliz Şankr
C) Difteri Psödo membranöz lezyonlar
D) Suçiçeği Destrüktif ülserler **
E) Liken planus Wickham çizgileri

Mikrobiyoloji DUS Çalışma Soruları Kitabı Sayfa 60:

167. Primer sifiliz, sekonder sifiliz ve tersiyer sifilize özgü lezyonlar hangileridir?
Primer sifiliz Sekonder sifiliz Tersiyer sifilize
A) Şankr Gom Condylomata lata
B) Gom Şankr Kondylomata lata
C) Şankr Condylomata lata Gom
D) Condylomata lata Gom Şankr
E) Gom Condylomata lata Şankr

Primer sifiliz lezyonu şankr, sekonder sifiliz lezyonu condylomata lata, tersiyer sifiliz lezyonu ise gomdur.

Cevap C

Mikrobiyoloji DUS Çalışma Soruları Kitabı Sayfa 64:

177. Herpes virusler ve neden oldukları hastalık eşleştirmesinde yanlış olan hangisidir?
Herpes virus Hastalık tablosu
A) HSV-I Herpes labialis
B) HSV-I Genital herpes
C) Varicella-zoster virus Zona zoster
D) CMV Enfeksiyöz mononükleosiz (Heterofil antikor pozitif)
E) HHV-8 Kaposi sarkomu

CMV (Sitomegalovirus), heterofil antikor negatif mononükleozis kliniğine neden olabilir. İmmunsupresif hastalarda semptomatik infeksiyon görülebilir. CMV lenfositler ve tükrük bezi hücrelerinde latent olarak kalabilir. Tedavisinde gansiklovir veya foskarnet kullanılabilir.

Cevap: D

 


Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
62. Başarısız endodontik tedavilerde kök kanallarından en fazla izole edilen mikroorganizmaaşağıdakilerden hangisidir?
A) Enterococcus faecalis **
B) Candida albicans
C) Actinomyces israelii
D) Prevotella intermedia
E) Bacteroides melaninogenicus

Mikrobiyoloji DUS Çalışma Soruları Kitabı Sayfa 104:

282. İnfekte bir dişin kök kanalından izole edilmesi beklenen patojen anaerop bakteriler içerisinde yer almayan bakteri hangisidir?
A) Fusobacterium nucleatum
B) Porphyromonas türleri
C) Prevotella türleri
D) Peptostreptococcus
E) Bacillus türleri

İnfekte kök kanalında Fusobacterium, Peptostreptokoklar, Porphyromonas, Prevotella, Wolinella, Actinomyces, Propionibacterium ve spiroketler gibi zorunlu anaerob bakteriler istila edebilir. İnfekte kök kanalından Bacillus türleri (spp.) veya Pseudomonas spp. gibi zorunlu aerop bakteriler izole edilmezler.
İnfekte kök kanalındaki patojenlerin tamamı anaeroptur. Bu nedenle endodontik mikrobiyolojinin esası anaerobik bakteriler üzerine kuruludur.

Cevap: E

 

Üst