Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 23 ziyaretçi çevrimiçi

Mikrobiyoloji Soru Benzerlikleri

M?KROB?YOLOJ? SORULARI ?LE KAYNAKLARIMIZ
ARASINDAK? BENZERL?KLER

Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
25. Periodontal apselerin patogenezinde en s?k rol alan mikroorganizma a?a??dakilerden hangisidir?
A) Porphyromonas trleri **
B) Staphylococcus trleri
C) Treponema pallidum
D) Bacillus trleri
E) Clostridium trleri

Mikrobiyoloji DUS al??ma Sorular? Kitab? Sayfa 58:

160. Di?lerde periodontal hastal?k ve di? apselerine neden olabilen, kolonileri siyah renk olu?turan, anaerobik Gram negatif basil hangisidir?
A) Bacteroides fragilis
B) Streptococcus mutans
C) Lactobacillus casei
D) Porphyromonas gingivalis
E) Actinomyces israelii

Cevap: D


Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
26. A?a??daki bakterilerden hangisi di? rklerinden birinci derecede sorumludur?
A) Streptococcus oralis
B) Streptococcus mutans **
C) Streptococcus salivarius
D) Streptococcus buccalis
E) Streptococcus sanguinis

Mikrobiyoloji DUS al??ma Sorular? Kitab? Sayfa 58:

127. Normal a??z floras?nda yer alan bakterilerden hangisi subakut endokardit ve di? rklerine neden olabilir?
A) Streptococcus pyogenes (A grubu streptokok)
B) Streptococcus agalactiae (B grubu streptokok)
C) Streptococcus viridans
D) Streptococcus pneumoniae
E) Lactobacillus trleri

Viridans streptokoklar (Streptococcus viridans) a??z floras?nda en s?k bulunan bakterilerden biridir. Di? rkleri ve subakut endokardite neden olur. Viridans streptokoklar ierisinde; S. sanguis, S. mutans yer al?r. S. mutans en fazla r?e neden olan bakteridir. S. sanguis a??zdan en s?k izole edilen bakterilerdendir. Ludwig anjinine neden olan bakteriler ierisinde yer al?r.

Cevap: C


Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
28. Herpanjina etkeni olan virus a?a??dakilerden hangisidir?
A) Herpes virus
B) Adenovirus
C) Coxsackie virus **
D) Poliovirus
E) Poxvirus

Mikrobiyoloji DUS al??ma Sorular? Kitab? Sayfa 67:

188. Coxsackievirusler ve neden olduklar? enfeksiyonlara ili?kin olarak yanl?? olan ifade hangisidir?
A) Coxsackie A virus herpangina etkenidir.
B) Kapsidli RNA virusleridir.
C) Elayak sendromunda herpanjinadaki gibi el ve ayaklarda vezikller saptanabilir.
D) Coxsackie B virus plrodini, miyokardit ve perikardite neden olabilir.
E) Coxsackie A virus infeksiyonunda orofarenks tutulumu grlmez.

Coxsackievirusler (A ve B), Enterovirus ailesinde yer alan RNA virusleridir. Coxsackie A virusu, herpanjina (yksek ate?, bo?az a??r?s?n? takiben a??z bo?lu?u arka k?s?mda a?r?l? lsere lezyonlara neden olur), el ayak- a??z hastal???na (a??z iinde lserlere, el ve ayak dorsalinde vezikulopstler dknt e?lik eder) neden olabilir. Di?er seenekler do?rudur.

Cevap: E


Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
23. A?a??daki etkenlerin hangisinin kapsl polisakkarit a??s? vard?r?
A) Clostridium tetani
B) Corynebacterium diphtheriae
C) Neisseria meningitidis **
D) Vibrio cholerae
E) Mycobacterium tuberculosis

Mikrobiyoloji DUS al??ma Sorular? Kitab? Sayfa 73:

206. Kapsler polisakkarit a?? a?a??dakilerden hangisidir?
A) H. ?nfluenzae a??s?
B) ?nfluenza a??s?
C) BCG
D) Difteri tetanoz a??s?
E) Salk a??s?
H. influenzae kapsll, Gram (-) kokobasil olup kapsl yap?s?ndan elde edilen kapsler polisakkarit a??s? mevcuttur. ?nfluenza a??s? l virus a??s?, difteri tetanoz toksoid a?? (ekzotoksinden elde edilir), Salk a??s? ise inaktive poliovirus a??s?d?r (intramuskuler yolla uygulan?r). Sabin a??s? ise canl? poliovirus a??s? olup oral yolla uygulan?r.

Cevap: A


Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
24. ?mipenem'in etki mekanizmas? a?a??dakilerden hangisidir?
A) Nkleotid sentezinin inhibisyonu
B) Peptidoglikan sentezinde transpeptidasyonun inhibisyonu **
C) Peptidil transferaz inhibisyonu
D) 30S ribozomal alt niteye ba?lanma
E) mRNA sentezinin inhibisyonu

Mikrobiyoloji DUS al??ma Sorular? Kitab? Sayfa 39:

105. Hcre duvar? sentezini inhibe ederek etkisini gstermeyen antibiyotik hangisidir?
A) Basitrasin
B) Vankomisin
C) Sefaleksin
D) Amikasin
E) Penisilin G
Seeneklerdeki antibiyotiklerden basitrasin, vankomisin (glikopeptid grubu), sefaleksin ve penisilin G hcre duvar? sentezini inhibe ederek etkisini gsterir. Amikasin ise aminoglikozit grubu bir antibiyotik olup, 30S ribozom alt nitesine ba?lanarak protein sentezini inhibe eder.

Cevap: D


Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
27. A?a??daki viruslardan hangisi onkojenik de?ildir?
A) Human papilloma virus
B) Hepatit B virus
C) Hepatit C virus
D) Rotavirus **
E) Epstein-Barr virus

Mikrobiyoloji DUS al??ma Sorular? Kitab? Sayfa 7:

10. ocuklarda gastroenterite en s?k neden olan mikroorganizma hangisidir?
A) Reovirus
B) Pikornavirus
C) Togavirus
D) Paramiksovirus
E) Ortomikso virus

ocuklarda en s?k gastroenteriterit nedeni Rotavirustr Rotavirus Reovirus ailesinde yer al?r.

Cevap: A


Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
33. A?a??daki antibiyotiklerden hangisi bakterisid etkinlik gsterir?
A) Gentamisin **
B) Linezolid
C) Kloramfenikol
D) Tetrasiklin
E) Klindamisin

Mikrobiyoloji DUS al??ma Sorular? Kitab? Sayfa 17:

40. Bakterilerdeki protein sentezini inhibe ederek bakteriostatik etki gsteren antibiyotik a?a??dakilerden hangisidir?
A) Streptomisin
B) Penisilin V
C) Siprofloksasin
D) Sefaleksin
E) Tetrasiklin

Hem tetrasiklin hem de streptomisin (aminoglikozid) protein sentezini inhibe ederek etki gsterir. Ancak, streptomisin bakteriostatik de?il bakterisit etkilidir. Tetrasiklinler ise bakteriostatik (bakterinin remesini durdurur) etki gsterir.

Cevap: E


Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
26. A?a??daki hastal?k-oral mukoza bulgu e?le?tirmelerinden hangisi yanl??t?r?
Hastal?k Oral mukoza bulgu
A) K?zam?k Koplik lekeleri
B) Primer sifiliz ?ankr
C) Difteri Psdo membranz lezyonlar
D) Suie?i Destrktif lserler **
E) Liken planus Wickham izgileri

Mikrobiyoloji DUS al??ma Sorular? Kitab? Sayfa 60:

167. Primer sifiliz, sekonder sifiliz ve tersiyer sifilize zg lezyonlar hangileridir?
Primer sifiliz Sekonder sifiliz Tersiyer sifilize
A) ?ankr Gom Condylomata lata
B) Gom ?ankr Kondylomata lata
C) ?ankr Condylomata lata Gom
D) Condylomata lata Gom ?ankr
E) Gom Condylomata lata ?ankr

Primer sifiliz lezyonu ?ankr, sekonder sifiliz lezyonu condylomata lata, tersiyer sifiliz lezyonu ise gomdur.

Cevap C

Mikrobiyoloji DUS al??ma Sorular? Kitab? Sayfa 64:

177. Herpes virusler ve neden olduklar? hastal?k e?le?tirmesinde yanl?? olan hangisidir?
Herpes virus Hastal?k tablosu
A) HSV-I Herpes labialis
B) HSV-I Genital herpes
C) Varicella-zoster virus Zona zoster
D) CMV Enfeksiyz mononkleosiz (Heterofil antikor pozitif)
E) HHV-8 Kaposi sarkomu

CMV (Sitomegalovirus), heterofil antikor negatif mononkleozis klini?ine neden olabilir. ?mmunsupresif hastalarda semptomatik infeksiyon grlebilir. CMV lenfositler ve tkrk bezi hcrelerinde latent olarak kalabilir. Tedavisinde gansiklovir veya foskarnet kullan?labilir.

Cevap: D


Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
62. Ba?ar?s?z endodontik tedavilerde kk kanallar?ndan en fazla izole edilen mikroorganizmaa?a??dakilerden hangisidir?
A) Enterococcus faecalis **
B) Candida albicans
C) Actinomyces israelii
D) Prevotella intermedia
E) Bacteroides melaninogenicus

Mikrobiyoloji DUS al??ma Sorular? Kitab? Sayfa 104:

282. ?nfekte bir di?in kk kanal?ndan izole edilmesi beklenen patojen anaerop bakteriler ierisinde yer almayan bakteri hangisidir?
A) Fusobacterium nucleatum
B) Porphyromonas trleri
C) Prevotella trleri
D) Peptostreptococcus
E) Bacillus trleri

?nfekte kk kanal?nda Fusobacterium, Peptostreptokoklar, Porphyromonas, Prevotella, Wolinella, Actinomyces, Propionibacterium ve spiroketler gibi zorunlu anaerob bakteriler istila edebilir. ?nfekte kk kanal?ndan Bacillus trleri (spp.) veya Pseudomonas spp. gibi zorunlu aerop bakteriler izole edilmezler.
?nfekte kk kanal?ndaki patojenlerin tamam? anaeroptur. Bu nedenle endodontik mikrobiyolojinin esas? anaerobik bakteriler zerine kuruludur.

Cevap: E

Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

Üst