Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

Pedodonti Soru Benzerlikleri

PEDODONT? SORULARI ?LE KAYNAKLARIMIZ
ARASINDAK? BENZERL?KLER

Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
72. Apeksi a?k, gen srekli di?lerde meydana gelen komplike kuron k?r?klar?nda, canl? pulpa proliferatif cevap veriyorsa en uygun tedavi yakla??m? a?a??dakilerden hangisidir?

A) Kuafaj
B) Servikal pulpotomi
C) Parsiyal pulpotomi **
D) Apeksifikasyon
E) Kk kanal tedavisi

DUSEM DUS Klinik Bilimler al??ma Sorular? Kitab? Sayfa: 619
202. Apeksi a?k 0.5 mm kk ekspos ve 12 saat sonra gelen 1.daimi molar travma olgusunda ncelikli tedavi seene?i nedir ?

A) Amputasyon
B) Apeksifikasyon
C) Direkt kanal Dolgusu
D) Direkt kuaffaj
E) ekim

Cevap: D


Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
73. A?a??dakilerden hangisi yer tutucu endikasyonunu etkilemez?
A) Hastan?n ya??
B) Srekli di?in konjenital eksikli?i
C) Srmemi? di?in stndeki kemik miktar?
D) Srme s?ras?
E) Hastan?n cinsiyeti **

DUSEM DUS Klinik Bilimler al??ma Sorular? Kitab? Sayfa: 592
145. Erken st posterir di? kay?plar?nda yap?lan yer tutucular?n en ncelikli olmayan zellik hangisidir ?
A) Meziodistal ynde ekim bo?lu?unu korumal?
B) Antagonist di?in uzamas?n? engellemeli
C) Alttaki di?in srmesini engellememeli
D) Estetik olmal?
E) Kolay temizlenmeli

Cevap: D

DUSEM DUS Klinik Bilimler al??ma Sorular? Kitab? Sayfa: 593
147. Hareketli yer tutucu zellikleri hakk?nda hangisi yanl??t?r ?
A) Meziodistal boyutu korur
B) Kar??t di? over erpsiyonunu nler
C) Di? ilavesi ile i?neme fonksiyonu yapar
D) Temizlenmesi kolayd?r
E) Hasta kooperasyonu gerektirmez

Cevap: E


Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
74. St di?lenmede anterior drt keserin 3 ya??ndan nce kaybedilmesi durumunda a?a??dakilerden hangisi grlmez?
A) Daimi dentisyonda orta hat sapmas? **
B) Dil itme al??kanl???
C) Konu?ma bozuklu?u
D) ocu?un psikolojisinde bozulma
E) Estetik grntnn bozulmas?

DUSEM DUS Klinik Bilimler al??ma Sorular? Kitab? Sayfa: 652
270. Hangi nedenle st st anterir di?lerin erken kayb?nda yer tutucu yap?lmaz?
A) Diastema yoksa
B) Polidiastema varsa
C) Konu?ma iin
D) Dil itme al??kanl???na kar??
E) Estetik amala

Cevap: B


Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
75. Do?umla birlikte a??zda grlen di?lere ne ad verilir?
A) Mezyodens
B) Neonatal di?
C) Natal di? **
D) Srnmerer di?
E) Turner di?

DUSEM DUS Klinik Bilimler al??ma Sorular? Kitab? Sayfa: 536 (Birebir ayn? soru)
32. Do?um esnas?nda a??zda olan di? nas?l adland?r?l?r ?
A) Turner di?
B) Neonatal di?
C) Hipoplazik di?
D) Natal di?
E) Hipokalsifiye di?

Cevap: D


Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
76. Avlse daim di?in reimplantasyonunda splint sresi en az ne kadar olmal?d?r?
A) 3-5 gn
B) 1-2 hafta **
C) 3-4 hafta
D) 5-6 hafta
E) 2 ay

DUSEM DUS Klinik Bilimler al??ma Sorular? Kitab? Sayfa: 624
214. 6 ya??nda n daimi santral di?i avlse olan ve 20 dakika sonra a??z iinde saklanarak getirilen di?in tedavisi iin hangisi do?rudur ?
A) Reimplante, 10 hafta splint
B) Reimplante ,2 hafta splint, apeksifikasyon
C) Reimplante,4 hafta splint ,amptasyon
D) Reimplante,2 hafta splint, Daimi Kanal tedavisi
E) Reimplante, 4 hafta splint,pulpa izlenir

Cevap: B


Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
77. oklu di? eksikli?i gzlenen sendrom a?a??dakilerden hangisidir?
A) Ektodermal displazi **
B) Cleidocranial dysostosis
C) Down sendromu
D) Amelogenesis imperfecta
E) Treacher Collins sendromu

DUSEM DUS Klinik Bilimler al??ma Sorular? Kitab? Sayfa: 545
50. Bir veya daha fazla di? eksikli?i ile tan?mlanan Hipodontiye genellikle rastlanmayan sistemik hastal?k hangisidir?
A) Ektodermel Displazi
B) Chondroectodermal displazi
C) Down sendromu
D) Rieger s Sendromu
E) Achondroplasia

Cevap: C


Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
78. Amerikan Pediatrik Di? Hekimli?i Akademisine gre a?a??dakilerden hangisi ocuk hastada rk risk tayini de?erlendirilirken nemli bir faktr olarak kabul edilmez?
A) ocukta mental-motor geli?im gerili?i olmas?
B) Son rk lezyonunun ne zaman geli?ti?i
C) Ailenin sosyo-ekonomik durumu
D) ocu?un florid takviyesi almas?
E) ocu?un anne st alm?? olmas? **

DUSEM DUS Klinik Bilimler al??ma Sorular? Kitab? Sayfa: 561
83. A?a??dakilerden hangisi bebeklerde di? r? riski belirlemede en belirleyici faktrdr?
A) Uzun sreli biberon kullan?m? (1 ya?tan sonra )
B) Ara ?n beslenmesinin s?kl???
C) Yetersiz flor uygulamalar?
D) Di?lerdeki yap? bozukluklar?
E) Gastrik refl

Cevap: A


Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
8. Mine tabakas?n? a?a??dakilerden hangisi yapar?
A) Ameloblast **
B) Sementoblast
C) Odontoblast
D) Osteoblast
E) Kondroblast

DUSEM DUS Klinik Bilimler al??ma Sorular? Kitab? Sayfa: 542
43. Mine olu?um safhas?na ne ad verilir ?
A) Dentinogenezis
B) Amelogenezis
C) Kalsifikasyon
D) Atrizyon
E) Apeksogenesiz

Cevap: B


Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
33. A?a??daki antibiyotiklerden hangisi bakterisid etkinlik gsterir?
A) Gentamisin **
B) Linezolid
C) Kloramfenikol
D) Tetrasiklin
E) Klindamisin

DUSEM DUS Klinik Bilimler al??ma Sorular? Kitab? Sayfa: 579
117. Hangi antibiyotik grubunun bakteriosidal etkisi daha fazlad?r?
A) Eritromisin
B) Linkomisin
C) Tetrasiklin
D) Aminoglikosidaz
E) Klindamisin

Cevap: D


Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

Üst