Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

Farmakoloji Soru Benzerlikleri

FARMAKOLOJ? SORULARI ?LE K?TABIMIZDAK?
SORULARIN KAR?ILA?TIRMALARI

SORU 34

A?a??dakilerden hangisi heparinin antagonistidir?

A) N-asetilsistein

B) K vitamini

C) Protamin slfat

D) Bishidroksikumarin

E) Dikumarol

40. Heparinin yksek dozuna ba?l? kanama tedavisinde a?a??daki ilalardan hangisi kullan?l?r?

A) Protamin slfat

B) K vitamini

C) Deferioksamin

D) Aminokaproik asit

E) Warfarin

(DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 89)

7. Heparine ba?l? kanama tedavisinde a?a??daki ilalardan hangisi kullan?l?r?

A) Naloksan

B) N-asetilsistein

C) Protamin slfat

D) Vitamin K

E) Flumazenil

(DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 177)


SORU 35

A?a??daki antihipertansiflerden hangisi ?1 adrenerjik reseptr antagonistlerinden biridir?

A) Rezerpin

B) Klonidin

C) Metildopa

D) Prazosin

E) Hidralazin

48. A?a??daki ilalardan hangisi antihipertansif etkisine psdotolerans geli?en selektif ?1 antagonisttir?

A) Propranolol

B) Verapamil

C) Prazosin

D) Nifedipin

E) Enalapril

(DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 233)

32. Prazosin ile ilgili a?a??daki ifadelerden hangisi yanl??t?r?

A) Postsinaptik ?1 reseptrleri bloke eder.

B) Hipertansiyon tedavisinde kullan?l?r.

C) ?lk doz senkopuna neden olur.

D) Antihipertansif etkisine psdotolerans geli?ir.

E) Benign prostat hiperplazisinde kontrendikedir.

(DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 37)


SORU 36

Antiinlamatuvar etkisi en az olan ila a?a??dakilerden hangisidir?

A) Aspirin

B) Asetaminofen

C) Tolmetin

D) Diklofenak

E) ?ndometazin

40. A?a??daki ilalardan hangisinin antiinflamatuvar etkinli?i en d?ktr?

A) Parasetamol

B) Aspirin

C) Flurbiprofen

D) Naproksen

E) ?ndometazin

(DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 107)


SORU 33

A?a??daki antibiyotiklerden hangisi bakterisid etkinlik gsterir?

A) Gentamisin

B) Linezolid

C) Kloramfenikol

D) Tetrasiklin

E) Klindamisin

5. A?a??daki antibiyotiklerden hangisi protein sentezini inhibe etmesine kar??n o?unlukla bakterisid etkinlik gsterir?

A) Amikasin

B) Minosiklin

C) Klindamisin

D) Eritromisin

E) Kloramfenikol

(DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 115)

32. Aminoglikozidlerin farmakolojik zellikleri ile ilgili a?a??daki ifadelerden hangisi yanl??t?r?

A) Bakterisid etki yaparlar.

B) Oral yoldan verilince yeterince absorbe edilmezler.

C) Nefrotoksik, ototoksik ve nrotoksik yan tesirleri vard?r.

D) Aneorob bakteri enfeksiyonlar?n?n tedavisinde kullan?l?rlar.

E) Postantibiyotik etkileri vard?r.

(DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 125)


SORU 11

A?a??dakilerden hangisi parasempatik bir etki de?ildir?

A) Tkrk bezlerinden amilaz salg?s?n?n artmas?

B) Kalp ritminin yava?lamas?

C) Sindirim kanal peristaltizminin h?zlanmas?

D) Safra kesesinin kas?lmas?

E) ?drar ?k???n?n azalmas?

9. A?a??dakilerden hangisi parasempatik sistemin etkilerinden biri de?ildir?

A) Myozis

B) Bradikardi

C) Bronkodilatasyon

D) Hipersalivasyon

E) ?drara s?k??ma

(DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 28)

10. A?a??dakilerden hangisi kolinerjik bir etki de?ildir?

A) Bradikardi

B) Bronkokonstriksiyon

C) ?drara s?k??ma

D) Midriyazis

E) Diyare

(DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 29)


SORU 24

?mipenemin etki mekanizmas? a?a??dakilerden hangisidir?

A) Nkleotid sentezinin inhibisyonu

B) Peptidoglukan sentezinde transpeptidasyonun inhibisyonu

C) Peptidil transferaz inhibisyonu

D) 30S ribozomal alt niteye ba?lanma

E) mRNA sentezinin inhibisyonu

19. ?mipenemle ilgili a?a??daki ifadelerden hangisi yanl??t?r?

A) Beta-laktam antibiyotiktir.

B) Hcre duvar? sentezinde transpeptidaz? inhibe eder.

C) Oral yoldan kullan?l?r.

D) Silastatinle kombine edilir.

E) Etki spektrumu geni?tir.

(DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 120)


SORU 31

A?a??daki iltihap mediyatrlerinden hangisi deriye enjekte edildi?inde a?r? meydana getirir?

A) Trombin

B) Plazmin

C) Fibrin

D) Bradikinin

E) Nitrik oksit

17. Vcutta en nemli a?r? olu?turan (hiperaljezik) madde a?a??dakilerden hangisidir?

A) Serotonin

B) Anjiotensin II

C) Histamin

D) Bradikinin

E) Nitrik oksit

(DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 99)

49. A?a??daki mediatrlerden hangisi a?r? olu?umunda en etkilidir?

A) Noradrenalin

B) Histamin

C) Glutamat

D) Bradikinin

E) Asetilkolin

(DUS Farmakoloji Soru Kitab? Sayfa 221)

Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

Üst