Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

E?itmen Yorumlar?

E??TMEN YORUMLARI

ANATOM? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

S?nava genel de?erlendirilmesinde sorular?n baz?lar?n?n Di? Hekimli?i mesle?iyle alakal? olmayan fakat ba?-boyun anatomik yap?lar? dahilindeki konulardan seilmi? oldu?unu gryoruz. Bu seim tart???labilir olsa da bizimle beraber al??may? tercih etmi? arkada?lar?m?z? ?a??rtmam??t?r nk sorular?n hepsi gerek derslerimizde gerekse de notlar?m?zda vurgulanan ve zellikle de zerinde durulan konulardan seilmi?tir. Zorluk anlam?nda bak?ld???nda dengeli bir s?nav oldu?u sylenebilir.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 0
Zor soru adedi : 2
Orta dzeyde soru adedi : 2
Kolay soru adedi : 2
ok kolay soru adedi : 0

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Amino asitler ve proteinler: 2 (19, 20)
Enzimler: 1 (21)
Karbonhidratlar ve karbonhidrat metabolizmas?: 1 (22)
Lipidler ve lipid metabolizmas?: 1 (18)
Hormonlar: 1 (17)

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Sorularla alakal? olarak herhangi bir hata bulunmamaktad?r.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

Biyokimya konu ve soru kitaplar?ndan haz?rlanan bir ?rencimizin bu 6 sorunun 5 ya da 6s?n? da yapabilece?i d?ncesindeyim.


E??TMEN YORUMLARI

F?ZYOLOJ? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Genel olarak bak?ld???nda ilk iki s?nav fizyoloji ve histoloji s?navlar?na benzemez ?ekilde zor haz?rlanm?? bir s?navd?. Sorular yorum istiyordu ve beklenmedik yerlerden sorular vard?. ?rencilerimin eski s?navlara bakt???m?zda zorlanaca??n? d?nyorum

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 2
Zor soru adedi :2
Orta dzeyde soru adedi :4
Kolay soru adedi :2
ok kolay soru adedi : 0

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Solunum sisteminden soru yoktu. G?Sten ise ?kan soru embriyoloji ile ilgili idi ve pedodonti sorusuydu. Dokudan beklenildi?i ?ekilde 3 soru vard?. Sinir dokusundan iki tane genel bilgi sorusu varken bo?alt?m sisteminden soru ?kmas? ?a??rt?c?yd?. Dengeli bir da??l?m oldu?unu d?nmyorum.

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hatal? soru yoktu ancak bo?alt?m sisteminden ?kan soru yoruma ok a?kt?. ?ptal edilebilir bir soru oldu?unu d?nyorum.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

Sorulara kitab? iyice okuyarak giren birisinin %80 ve st ba?ar? bulaca??na inan?yorum. Ancak 10 sorudan 6 net yapabilende bu s?navda istedi?ini elde edecektir diye d?nyorum


E??TMEN YORUMLARI

M?KROB?YOLOJ? DE?ERLEND?RMES? - 1

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Sorular zenli haz?rlanm?? ve olduka dengeli bir da??l?ma sahipti. TUS s?nav?yla kar??la?t?r?ld???nda daha nc s?navda bu ba?ar?n?n yakalam?? olmas? bizim a?m?zdan takdir edilecek bir durumdur.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi :
Zor soru adedi : 1
Orta dzeyde soru adedi : 1
Kolay soru adedi : 2
ok kolay soru adedi : 2

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Temel Mikrobiyoloji: 1
?mmnoloji: -
Bakteriyoloji: 2
Viroloji: 1
Mikoloji: 1
Parazitoloji: 1

nceki s?navlara gre daha dengeli bir soru da??l?m? vard?r.

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Bizim a?m?zdan hatas?z bir s?navd?

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

6 mikrobiyoloji sorusunun 5 tanesini rahatl?kla yapabilecekleri gibi ayr?ca 5 preklinik ve 2 klinik sorusunuda yapabilirler.


E??TMEN YORUMLARI

M?KROB?YOLOJ? DE?ERLEND?RMES? - 2

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Mikrobiyoloji Sorular? TUS format?na yak?n, bilgiyi len sorulard?. Bu s?navda Mikrobiyoloji Sorular? ierisinde ?mmunolojiyi ilgilendiren soru ?kmamas?na ra?men, Temel Bilimler ierisinde ?mmunolojiyle ili?kili sorular (30. ve 31. Sorular) mevcuttu. Yine antibiyotik sorular? olmamas?na ra?men, Temel Bilimler ierisinde mevcuttu (33. ve 35. Sorular), ayr?ca Klinik Bilimlerde Mikrobiyolojiyi ilgilendiren 31. Soru ESK? DUS sorusu (Nisan 2012 DUS S?nav? 28. Soru ) idi.

Temel Bilimlerde Mikrobiyoloji Sorular? 23-28. Sorular aras?nda yer almaktayd?, ancak; bu sorular d???nda Temel Bilimler Blmnde yer alan toplam 5 soru (30., 31, 32., 33., ve 35. Sorular) Mikrobiyoloji ile ilgili sorulard?. Ayr?ca, Klinik Bilimlerde yer alan 4 Soru (31., 46., 61.,ve 64. Sorular) Mikrobiyolojiyi ve Enfeksiyon Hastal?klar?n? ilgilendiren sorulard?. Toplamda 15 Soru Mikrobiyolojiyi ilgilendiren sorulard?. Temel Bilimlerde yer alan Mikrobiyoloji Sorular? (23-28.sorular?) biraz detayl? bilgi gerektiren sorulard?, Ders Kitab?m?z, Soru kitab?m?z ve Deneme S?nav Sorular? ve A?klamalar?nda sorular?n cevaplar?n?, birebir ayn? ve benzer sorular? yakalama imkan? mevcuttu.

Mikrobiyoloji Sorular? d???nda bu s?navda gerek Temel Bilimlerde gerekse Klinik Bilimlerde Mikrobiyolojiyi ilgilendiren soru say?s?ndaki art?? (Temel Bilimlerde 23-28. Sorular aras?nda yer alan 6 Mikrobiyoloji sorusu d???nda , Temel Bilimlerde 5, Dahili Bilimlerde 4 Soru olmak zere Toplam 15 Soru (15/80, Sorular?n yakla??k %19u ) olduka dikkat ekiciydi. Bu durum DUSda Mikrobiyolojinin s?navda belirleyici ve a??rl?k verilmesi gereken bir temel bilim bran?? oldu?unu gstermektedir.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 1 (24. Soru)
Zor soru adedi :1 (26. Soru)
Orta dzeyde soru adedi :2 (25, 28. Soru)
Kolay soru adedi :1 (23. Soru)
ok kolay soru adedi :1 (27. Soru)

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

1.Temel Mikrobiyoloji Sorular?: 2 Soru (26. ve 27. Sorular)
2. Bakteriyoloji Sorusu: 2 Soru (23 ve 27. Sorular)
3.Parazitoloji : 1 Soru (24. Soru)
4. Mikoloji: 1 Soru (25. Soru)

Temel Bilimlerde Yer alan Mikrobiyolojiyle ili?kili Sorular
1.?mmunoloji: 2 Soru ( 30, 31. Soru)
2. Bakteriyoloji : 1 Soru (31. Soru
3. Mikoloji : 1 Soru (32. Soru)
4. Antibiyotikler: 2 Soru (33.ve 35. Sorular)

Klinik Bilimlerde yer alan Mikrobiyolojiyle ili?kili Sorular

Viroloji : 2 Soru (31. Soru, Eski DUS Sorusu, Nisan 2012 DUS S?nav? 28. Soru; ve 46. Soru)

2.Temel Mikrobiyoloji : 1 Soru (61. Soru)

3.Enfeksiyon Hastsal?klar?: 1 Soru (64. Soru)

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

26. Soru eksik ve hatal? sorulmu? bir soruydu. Sorunun "Bakteri hcre duvar?nda yerine Gram negatif bakteri hcre duvar?nda peptidoglikan tabaka yap?s?nda a?a??dakilerden hangisi bulunmaz " diye sorulmas? daha uygun olurdu. Soru bu haliyle kafa kar??t?r?c? ve yanl??t?r bu nedenle ?PTAL? uygun olur.

Gram pozitif bakteriler hcre duvar? yap?s? teikoik asit ve lipoteikoik asit ieren kal?n peptidoglikan tabakaya sahiptir. Teikoik asit suda znr ve pepdidoglikana kovalent ba?larla ba?lan?r (Kaynak: Murays Medical Microbiology, 6th Edi, Trke evirisi T?bbi Mikrobiyoloji , 6. Bask?, Ba?ustao?lu A (Editr), Atlas Kitap?l?k Tic. Ltd. ?ti, Ankara, 2010; sayfa 12)

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

Bu s?navda Konu ve Soru kitaplar?m?zla Mikrobiyoloji Sorular?n?n (23-28. Sorular aras?) 5inin (%83) , Ayr?ca Temel Bilimlerde yer alan ve Mikrobiyolojiyi ilgilendiren 4 Sorunun (30., 31, 32., 33. Sorular) ve Klinik Bilimler ierisnde yer alan ve Mikrobiyolojiyi ilgilendiren 3 Sorunun (31., 46.ve 61. Sorular) olmak zere Toplamda 12 Soru (12 /80, sorular?n yakla??k olarak %15ini) TUSEM Konu ve Soru Kitaplar?m?zla yan?tlayabilirdi.

Sorularla ilgili Ders Kitab?, Soru Kitab? ve Deneme S?navlar?m?zdan Referanslar en k?sa srede web sayfam?zda yay?nlanacakt?r.


E??TMEN YORUMLARI

PATOLOJ? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Genel itibariyle orta zorlukta sorulmu? sorulardan olu?maktayd?. Ameloblastik fibrom sorusu, immnglobulin ve romatizmal karditteki molekler benzerlik sorular? zerinde oka durdu?umuz konulard?. Mukor sorusunu mikrobiyoloji sorusu olarak d?nmek gerekir.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 0
Zor soru adedi :1
Orta dzeyde soru adedi :2
Kolay soru adedi :1
ok kolay soru adedi : 0

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

?nflamasyon : 1
?mmnoloji :1
Odontojenik tmrler : 1
Enfeksiyz hastal?klar :1

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Eski soru ve hatal? soru yoktu.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

Derslerimizi dinlemi? ve kitaplar?m?zdan al??m?? hekim arkada?lar?m?z?n 3 soruyu da rahatl?kla cevaplam?? olduklar? d?ncesindeyim.


E??TMEN YORUMLARI

B?YOK?MYA DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Biyokimyan?n temel konular?n?n test edildi?i ok zor olmayan bir s?navd?. Dersleri takip etmi? ve konularla ilgili sorular? zm? olan ?rencilerimizin biyokimya sorular?nda zorlanmayaca?? d?ncesindeyim.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : -
Zor soru adedi :
Orta dzeyde soru adedi : 2 (17, 18)
Kolay soru adedi : 2 (20, 21)
ok kolay soru adedi : 2 (19, 22)

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Amino asitler ve proteinler: 2 (19, 20)
Enzimler: 1 (21)
Karbonhidratlar ve karbonhidrat metabolizmas?: 1 (22)
Lipidler ve lipid metabolizmas?: 1 (18)
Hormonlar: 1 (17)

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Eski soru ve hatal? soru yoktu.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

Derslerimizi dinlemi? ve kitaplar?m?zdan al??m?? hekim arkada?lar?m?z?n 6 soruyu da rahatl?kla cevaplam?? olduklar? d?ncesindeyim.


E??TMEN YORUMLARI

B?YOLOJ? VE GENET?K DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Biyoloji ve genetik sorular? incelendi?inde; bir tanesinin olduka zor, geriye kalan tanesinin ise, zor ve orta dzeyde oldu?u grlmektedir.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 1 (37)
Zor soru adedi : 2 (38, 40)
Orta dzeyde soru adedi : 1(39)
Kolay soru adedi : 0
ok kolay soru adedi : 0

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Gen dzenlenmesi: 1 (37)
Posttranslasyonel modifikasyon: 1 (40)
Otozomal kromozomal hastal?klar: 1 (39)
Transkripsiyon: 1 (38)

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Eski soru ve hatal? soru yoktu.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

Kitab?m?zda sorular?n tanesine cevap verebilmekteyiz.


E??TMEN YORUMLARI

A?IZ D?? VE ENE RADYOLOJ?S? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

2013 Nisan dneminde A??z Di? ve ene Radyolojisi sorular? genel olarak basit ve bilgiye dayal? sorulard?.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : -
Zor soru adedi :1
Orta dzeyde soru adedi :1
Kolay soru adedi :4
ok kolay soru adedi :4

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

3 adet soru Oral Diagnoz k?sm?ndan 7 adet soru ise Oral Radyoloji k?sm?ndan gelmi?tir.

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Sorularla alakal? olarak herhangi bir hata bulunmamaktad?r.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

DUS ders notlar?m?z ve kamp?m?za kat?lan tm adaylar iin ba?ar? oran?m?z %90 d?r. zellikle deneme s?navlar?m?z ve kamp sorular?m?zdan 6 tanesi bu s?navda ok benzer olarak gelmesi adaylar iin byk avantaj olu?turmu?tur.


E??TMEN YORUMLARI

A?IZ D?? VE ENE CERRAH?S? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

A??z di? ene cerrahisi ile toplam sorulan soru say?s? on adettir (21-30 uncu sorular). Sorular?n genel da??l?m? dengelidir. Sorular ve ??klar? bir soru hari ok nettir. 27 inci soruda vaka daha net a?klanmal? ??klar ona gre netle?tirilmeli idi. Tm sorular pek yorum yapma ihtiyac? olmadan salt bilgi ile cevaplanabilecek trden idi. Genellikle klinik uygulama ve te?hise ynelik sorular a??rl?kl? idi, cerrahi anatomiyi iine alan soru olmamas? sadece kullan?lan cihaz?n sorulmas? eksik bir ynd.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi :
Zor soru adedi :1
Orta dzeyde soru adedi :5
Kolay soru adedi :3
ok kolay soru adedi :1

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Oral lezyonlar:1, travma: 1; enfeksiyon: 1; anestezi: 2; sistemik hastal?klar:1; sendrom:1 ; temporomandibular eklem hastal?klar?:1; operasyonda kullan?lan cihaz:1; ene kistleri:1

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Soru 27: miyokard enfarkts geiren hasta sorulmu?. Enfarkts sonras? tedavi olarak hastaya by-pass m?, stent uygulamas? m?, hangi antikuagulan ajan?n verildi?i gibi cevap ??klar?n? do?rudan etkileyecek detaylar soru iinde verilmemi?. Dolay?s? ile ??klar sorunun tam kar??l???n? verememektedir. Do?ru ??k B ya da C ??kk? olabilir. B ??kk? iin Amerika Kalp Birli?i nin nerdi?i proflaksi rejiminde myokard enfarkts yer almamaktad?r. Ancak enfarkts n ne kadar nce geirildi?i de soru da verilmemi?. 6 ay nce ya da 1 ay nce gibi zaman belirteci olsa idi daha sa?l?kl? olur idi.

C ??kk?ndaki asetil salisilik asit iin ise doz miktar? ve net sre verilmemi?tir. Zira Asetil salisilik asit cerrahinin bir hafta ncesi kesilmesi idealdir. 48 saat nce kesilmesi trombosit dejenerasyonu ve dolay?s? ile trombositlerin agregasyon kabiliyetini geri kazanamas? iin yeterli sre de?ildir.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

Bran??m?z ile ilgili toplam 10 sorudan, 9'u direk a??z di? ene cerrahisi kitab?nda, kamp notlar?nda ve soru kitap???m?zda yer almaktad?r. 1 soru ise off-line da yer almaktad?r. (piezo cerrahi sorusu- 21 inci soru). Ayr?ca bu ana kaynaklardan al??an ?renci bu s?navda bran??m?z d??? 7 adet temel bilimler, 5 adet Klinik bilimler toplam 12 soruya da do?ru yan?t verebilecektir. (120 soru da toplam 22 soru cevaplam?? olacakt?r her 6 sorudan 1 isini do?ru yan?tlayacakt?r. )


E??TMEN YORUMLARI

PER?ODONTOLOJ? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Sorular?n zorluk derecesi orta dzeydedir. ok zor kategorisine girebilecek dzeyde sorular mevcuttur.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 2
Zor soru adedi : 3
Orta dzeyde soru adedi : 4
Kolay soru adedi : 1
ok kolay soru adedi : -

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Periodontal cerrahi tedavi 1
Dental implantoloji 2
Periodontal enflamasyon 2
Periodontal hastal?k s?n?flamas? 3
Sistemik hastal?klar 1
Kemik kay?plar? ve tedavi yntemleri 1

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hatal? soru bulunmamaktad?r.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

Periodontoloji kitab? bu s?navda kendi konusunda ve di?er temel / klinik bilimlerde pek ok soruya referans olmu?tur. Periodontoloji sorular? d???nda, temel bilimlerden 2 adet, klinik bilimlerden 3 adet soruya referans vermi?tir. Ayr?ca derslerde zellikle zerinde durulan, ders bitimlerinde uygulanan kar???k konu s?navlar?nda ve kamp esnas?nda da ek not olarak da??t?lan sorular aras?ndan bire bir benzer sorular olmas? nedeniyle DUSEM kursiyerleri s?navda iyi ba?ar? gsterebilmi? olmal?d?r. S?navda periodontoloji bran??nda 2 adet ok zor say?lacak soru ?km??t?r, genel olarak konu hakk?nda fikir sahibi olan tm kursiyerlerin, spesifik cevap iin mant?k yrtmesini gerektiren, beklenmeyen sorulard?r.


E??TMEN YORUMLARI

PROTET?K D?? TEDAV?S? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Kolay olarak de?erlendirilebilir

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 0
Zor soru adedi :1
Orta dzeyde soru adedi :4
Kolay soru aded? :3
ok kolay soru adedi :1

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Hareketli blml protez: 2
Sabit protez: 2
Total protez: 1
Maddeler bilgisi: 3
Oklzyon, TME: 2

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

15 numaral? soru itiraza a?k tart??mal? bir sorudur.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

DUSEM konu kitab?m?z net bir ?ekilde 10 sorudan 8ine cevap verebilecek bilgileri iermektedir.


E??TMEN YORUMLARI

RESTORAT?F D?? TEDAV?S? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Genel olarak orta derecede bir s?navd? diyebiliriz.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 0
Zor soru adedi :2
Orta dzeyde soru adedi :8
Kolay soru adedi : 0
ok kolay soru adedi : 0

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Dolgu maddeleri:2, rk:4, histoloji :4

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

9. soru dikkatsiz ve zensizce haz?rlanm??t?r.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

DUSEM konu kitab?m?zdan haz?rlanan bir ?rencinin s?navda %90 ba?ar? sa?layaca??n? ngryorum. Tm ?rencilerime ba?ar?lar dilerim.


E??TMEN YORUMLARI

PEDODONT? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Sorular genel di? hekimli?i e?itimi alm?? bir ?rencinin yapabilece?i s?n?rlardad?r.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 2
Zor soru adedi :4
Orta dzeyde soru adedi :4
Kolay soru adedi :0
ok kolay soru adedi :0

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Travma,restoratif materyal,sistemik hastal?klar,di? geli?imi,Flor,di? geli?imi ve morfolojisi,davran?? ynlendirmesi,

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Klinik bilimleri 80 soru d secene?i do?ru cevap verilmi? d ve e s?klar? da tart??mal? e ??kk?nda splint srensi 7-10 gn vermi? klasik kitaplarda Andressen 4.bas?m 2 hafta olarak verilir.

Klinik bilimleri 72.soru d ve e ??klar? s?n?r dozu iermektedir. Sadece Pinkham pediatric dentistry 4. Bas?m 514 asyfa da 1 100 ppm yazar Tm ders notlar?nda yeti?kin macununda 1000-1500 ppm flor bulunur diye yazar,yakla??k cevap ??klar? var.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

%80 - 90 oran?nda ba?ar?l olaca??n? d?nmekteyim.


E??TMEN YORUMLARI

ORTODONT? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Sorular, ok kolay-ok zor aral???nda orta dzeye yak?n bir da??l?m gstermekte. Toplam ortodonti konular? ierisindeki soru da??l?m? homojen gibi grnse de, ortodontik te?his sorusu 2 adet, byme geli?im sorusu 2 adet ?eklindedir. 52.soru tamamiyle uzmanl?k sorusu olup, bu s?nav dzeyi iin ok zordur. Bu s?navda 1 adet ok kolay soru sorulmu?tur. DUS-Nisan 2012 ve Eyll 2012 ortodonti sorular? ile kar??la?t?r?ld???nda sorular ok daha kolay ve nettir.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi :1(52)
Zor soru adedi :2 (57, 59)
Orta dzeyde soru adedi:5 (54, 55, 56, 58, 60)
Kolay soru adedi :1 (53)
ok kolay soru adedi :1 (51)

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Ortodontik di? hareketi (1 soru)
Ekstraoral apareyler (1 soru)
Byme ve geli?im (2 soru)
Ortodontik te?his (2 soru)
Fonksiyonel apareyler (1 soru)
Malokluzyon etyolojisi (1 soru)
Kk rezorbsiyonu (1 soru)
Malokluzyon tedavileri (1 soru)

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

Hatal? soru bulunmamaktad?r.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

?rencilerin en az %90 ba?ar? sa?lad???n? d?nmekteyim.


E??TMEN YORUMLARI

ENDODONT? DE?ERLEND?RMES?

1. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular? genel olarak de?erlendirebilir misiniz?

Orta zorlukta olarak de?erlendirilebilir.

2. Bran??n?z ile ilgili ?km?? olan sorular?n zorluk derecelerine gre soru da??l?mlar? nas?ld??

ok zor soru adedi : 2
Zor soru adedi :2
Orta dzeyde soru aded i:3
Kolay soru adedi :3
ok kolay soru adedi: 0

3. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorular?n konulara gre da??l?m?n? yazabilir misiniz?

Endodontik anatomi, histoloji, mikrobiyoloji ve immunoloji: 4
Endodontik tedavi teknik: 3
Endodontik tan? ve tedavi planlama: 2
Di?er:1

4. Bran??n?z ile ilgili ?km?? sorularda hatal? soru ya da sorular var m?yd??

61. soru hatal? olarak nitelendirilmi? olsa da Kamp s?ras?nda sormu? oldu?um ?u soruda da grlebilece?i gibi glutaraldehitler baz? sporlara kar?? etkili de?ildir diye kaynak kitaplarda bilgi bulunmaktad?r.

Soru: Gutta-Percha konlar?n?n kanal iersine uygulanmas?ndan nce a?a??daki solsyonlar?n hangisi ile 1 dakika y?kanmas? Bacillus subtilis sporlar?na kar?? etkinlik sa?lar?

a. %5,25 NaOCl- do?ru cevap
b. %2 Glutaraldehit
c. %2 Klorheksidin
d. %50 Ethyl alkol
e. %70 Ethyl alkol

Ayr?ca Pathways of the Pulp kitab?nda iki yerde glutaraldehitlerin sporlara kar?? etkili olmad??? belirtilmektedir. Bu nedenle sorunun hatal? oldu?unu d?nmemekteyim.

5. Bu s?nava; bran??n?z ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitab? ile haz?rlanan bir hekimin ba?ar? oran? sizce kat?r?

DUSEM konu kitab?m?z ve di?er kaynaklar?m?z net bir ?ekilde 10 sorudan 5ine cevap verebilecek bilgileri iermektedir.

Bununla birlikte Endodonti sorular?n?n ieri?inin srekli de?i?mesine paralel olarak kitab?n yenilenmesi gerekmektedir nk nceki s?navlarda ?kan malzeme ve ticari marka sorular? hi yoktur kaynak kitap olarak art?k Pathways of the Pulpun 10. Bask?s?n?n da SYM ktphanesine girdi?i anla??lmaktad?r.


Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

Üst